Ustrój jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój jednostek samorządu terytorialnego - strona 1 Ustrój jednostek samorządu terytorialnego - strona 2 Ustrój jednostek samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:


USTRÓJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO organy stanowiące ( przedstawicielskie ) pochodzące z wyborów 4-roprzymiotnikowych , a kadencje ich wynoszą 4 lata ; system wyborczy - proporcjonalny do powiatów i województw ( 5% progi ), a gminy do 20.000 większości względnej , a gminy powyżej 20.000 proporcjonalny, ale bez progów ; o ważności wyborów (w razie złożenia protestów) decydują sądy okręgowe , uzupełnienie składu - wybory uzupełniające lub wstąpienie kolejnego z listy; skrócenie kadencji :
odwołanie w referendum lokalnym ;
rozwiązanie przez Sejm ; niedokonanie wyboru zarządu w wymaganym terminie ; wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących , powołuje stałe i doraźne komisje (też osoby niebędące radnymi) oraz komisję rewizyjną (do kontroli budżetu); do zadań należy w szczególności :
wybiera i odwołuje organy wykonawcze (bez szczebla gminnego);
uchwala budżet , rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania i podejmuje uchwałę ws. absolutorium;
uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i programy gospodarcze ; uchwały w sprawie podatków i opłat (w granicach określonych w ustawach); uchwały w najważniejszych sprawach majątkowych ; kontroluje działalność zarządu i samorządowych jednostek organizacyjnych; uchwala statut (wewnętrzna organizacja i tryb pracy organów); wydaje przepisy lokalne ( akty prawa miejscowego ); organy wykonawcze → wykonuje uchwały rady/sejmiku i realizuje zadania swojej jednostki samorządu, określone w przepisach, w tym przygotowuje projekty uchwał , wykonuje budżet i inne uchwały , gospodaruje mieniem komunalnym , zatrudnia i zwalnia kierowników lokalnych jednostek organizacyjnych , wykonuje zadania zlecone , może wydawać lokalne przepisy prawne, w tym porządkowe , a w ramach gmin może tworzyć jednostki pomocnicze (sołectwa - zebranie wiejskie i sołtys, dzielnice i osiedla) województwa i powiaty - wybierany marszałek/starosta bezwzględna większością przez radę/sejmik , a następnie na jego wniosek pozostali członkowie zarządu w terminie 3 miesięcy → inaczej rozwiązanie rady/sejmiku z mocy prawa ;
zarząd i jego przewodniczący ponoszą odpowiedzialność przed radą/sejmikiem : raz w roku rada wypowiada się w przedmiocie udzielenia absolutorium, w razie jego nie udzielenia ma 14 dni na podjęcie decyzji o odwołaniu zarządu; w każdym momencie mogą ich odwołać, ale konieczne 3/5 za, gmina - wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym ( większość bezwzględna za

(…)

…, komunikacja publiczna);
infrastruktura społeczna (szkolnictwo podstawowe, ochrona zdrowia, opieka społeczna);
porządek i bezpieczeństwo publiczne (ochrona przeciwpożarowa, sanitarna);
ład przestrzenny i ekologiczny (gospodarka terenowa i ochrona środowiska);
to tylko wyliczenie przykładowe, a dokładnego rozdziału zadań pomiędzy gminy a rząd dokonała I ustawa kompetencyjna, a pomiędzy województwo i powiat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz