Uniwersytet Gdański - strona 38

Bezrobocie i niedobory siły roboczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1687

Poszewiecki. Notatka składa się z 0 stron. Bezrobocie i niedobory siły roboczej Bezrobocie Siła robocza - osoby, które są zdolne do pracy, chcą i mogą pracować Zasoby siły roboczej - część populacji w wieku produkcyjnym, która pracuje lub szuka pracy Stopa bezrobocia - odsetek siły roboczej, która...

Cykl koniukturalny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2401

Poszewiecki. Notatka składa się z 4 stron. PKB w czasie - CYKL KONIUNKTURALNY Cykl koniunkturalny - są pewnego rodzaju fluktuacjami obserwowanymi w ogólnej działalności gospodarczej. Cykl składa się z ekspansji występującej mniej więcej w tym samym czasie w licznych dziedzinach działalności gospo...

Makroekonomia - Rachunek produktu dochodu narodowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1491

Poszewiecki. Notatka składa się z 2 stron. Makroekonomia zajmuje się aktywnością gospodarczą w ujęciu zagregowanym, poziomem bezrobocia, stopami procentowymi, inflacją, płacami, kursem walutowym i bilansem płatniczym w obrotach z innymi krajami. Mikroekonomia a makroekonomia Mikroekonomia zajmuje ...

Model obiegu okrężnego i PKB

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1988

Poszewiecki. Notatka składa się z 1 strony. Model obiegu okrężnego Obieg okrężny - gospodarstwa dostarczają środki dla firm, np. środki produkcji - praca; firmy za to płacą nam wynagrodzenie. Przedsiębiorstwa dostarczają nam dobra i usługi - my płacimy im za te usługi. Te pieniądze nieustannie krą...

Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu ...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1582

Poszewiecki. Notatka składa się z 7 stron. Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego. Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości i bada czynniki wpływające np.: na poziom globalnej produkcji i konsumpcji w danej gospodarce, ogólną wielkość...

Zagadanienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2149

Poszewiecki. Notatka składa się z 5 stron. Do narzędzi polityki podażowej ekonomiści zaliczają: obniżenie podatków obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne wzrost zakupów rządowych w relacji do PKB (keyness) Odp. A i B poprawne Dopuszczalny poziom wahań złotego wobec walut obcych ustalony pr...

Estymacja punktowa i przedziałowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Zad.1  Zbadad, ilu robotników powinna liczyd próba, aby na jej podstawie można było oszacowad  średni czas wykonywania pewnej operacji technicznej z błędem maksymalnym 10 sekund,  przy  czym  przyjmujemy  współczynnik  ufności  0,95.  Wiadomo,  że  czas  wy...

Wartości krytyczne rozkładu F

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2289

Gwizda_a. Notatka składa się z 6 stron.           Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora, =0,1      ) ( 2 1 , , r r F F P   r1   r 2  1  2  3  4  5  6  7  8  9    10  12  15  20  24  30  40  60  120    r 1    r 2  1  39,86  49,50  53,59  55,83  57,24  58,20  58,91  59,44  59,86    60,19  60...

Wartości krytyczne rozkładu serii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. 8 Wartości krytyczne rozkładu serii       ) ( 2 1 , , n n k k P      =0,05       =0,025  n 1  n 2  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20      n 1  n 2  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    ...

Weryfikacja hipotez parametrycznych-zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Gwizda_a. Notatka składa się z 2 stron. Zad.1  Wiadomo,  że  czas  użytkowania  pewnego  typu  baterii  ma  rozkład  normalny  o  nieznanej  wartości  oczekiwanej  i  odchyleniu  standardowym  wynoszącym  100  godzin.  Na  podstawie  wylosowanych  25  baterii  ustalono  średni  czas  użytkowania  ...