Weryfikacja hipotez parametrycznych-zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weryfikacja hipotez parametrycznych-zadania - strona 1 Weryfikacja hipotez parametrycznych-zadania - strona 2

Fragment notatki:

Gwizda_a. Notatka składa się z 2 stron.
Zad.1  Wiadomo,  że  czas  użytkowania  pewnego  typu  baterii  ma  rozkład  normalny  o  nieznanej  wartości  oczekiwanej  i  odchyleniu  standardowym  wynoszącym  100  godzin.  Na  podstawie  wylosowanych  25  baterii  ustalono  średni  czas  użytkowania  równy  3000  godzin.  Producent  twierdzi,  że  średni  czas  użytkowania wynosi 3100 godzin. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikowad hipotezę, że średni czas  użytkowania tych baterii jest krótszy od podawanego przez producenta.  Zad.2  Na  podstawie  próby  losowej  liczącej  64  osób  w  wieku  30-40  lat  wyliczono  średnią  sumę  ubezpieczenia na życie i odchylenie standardowe. Statystyki z próby wynosiły odpowiednio: 36 tys. zł  oraz 16,2 tys. zł. Czy prawdą może byd, w świetle wyników z próby, że średnia suma ubezpieczenia na  życie wynosi 40 tys. zł? Przyjąd poziom istotności 0,04.  Zad.3  W  Inspektoracie PZU wylosowano 25 szkód komunikacyjnych AC. Zmierzono okres  likwidacji każdej  ze  szkód w dniach. Otrzymano średnią równą 40 dni z  odchyleniem standardowym 10 dni.  Według  reguł  wewnętrznych  PZU  średni  czas  likwidacji  szkody  powinien wynosid 30  dni.  Zakładając  rozkład  normalny okresu likwidacji szkód zweryfikowad hipotezę, że średni czas likwidacji szkody jest istotnie  dłuższy od 30 dni. Przyjąd poziom istotności 0,01.  Zad.4  Z  wylosowanych  916  gospodarstwach  domowych  pracujących  na  własny  rachunek  387  było  ubezpieczonych. Procent ubezpieczonych gospodarstw w Polsce wynosi 50%. Na poziomie istotności  0,04 zweryfikowad hipotezę, że procent ubezpieczonych gospodarstw istotnie różni się od 50%.  Zad. 5  Wylosowano  10  rachunków  oszczędnościowo-rozliczeniowych  (ROR)  emerytów  i  11  ROR  pracowników. Na ich podstawie obliczono średnią środków posiadanych na kontach. Dla emerytów  wyniosła 1,7 tys. zł z odchyleniem standardowym równym 0,72 tys. zł, a dla pracowników 1,8 tys. zł z  odchyleniem  0,49  tys.  zł.  Zakładamy,  że  rozkład  środków  na  kontach,  zarówno  dla  emerytów,  jak  i  pracowników, jest normalny.  a)  Na  poziomie  istotności  0,05  zweryfikowad  hipotezę  o  istotnie  większym  rozproszeniu  środków na kontach emerytów.  b)  Na  poziomie  istotności  0,1  zweryfikowad  hipotezę  o  możliwości  równości  rozproszenia  środków na kontach emerytów i pracowników.  c)  Na  poziomie  istotności  0,025  zweryfikowad  hipotezę  o  istotnie  mniejszym  rozproszeniu  środków na kontach emerytów. 

(…)

… istotności 0,05)
Zad.6
Spośród 584 wylosowanych kobiet w wieku 18-34 lat znajomością rosyjskiego wykazało się 100.
Natomiast wśród 237 mężczyzn w analogicznym wieku 47 znało język rosyjski. Na poziomie istotności
0,06 zweryfikowad hipotezę, że proporcja mężczyzn znających rosyjski jest większy od proporcji
kobiet.
Zad.7
Dwóch producentów (A i B) wytwarzających czekoladę zakupiło taką samą taśmę produkcyjną, ale
zamontowaną przez dwie różne ekipy. Proces technologiczny zakłada produkcję czekolady o masie
opisanej rozkładem normalnym ze znanym odchyleniem standardowym w wysokości 5g. Spośród
czekolad wyprodukowanych przez producenta A wylosowano 9 i ustalono ich średnią wagę równą
98g. U producenta B wylosowano 12 czekolad i otrzymano średnią wartośd 102 g. Czy średnia masa
czekolad wytwarzanych przez A i B istotnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz