Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 136

Procesy Integracji w Gospodarce Swiatowej - calosc wykladu - Joanna Ga...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2072

01.03.2011 TEMAT 1 Integracja - zespalanie w całość, powstaje nowa jakość. Termin „integracja” pochodzi z łaciny, gdzie używano go w sensie: renowacja, odnowienie, uzupełnienie. Integracja potocznie oznacza scalanie, zespalanie, łączenie się kilku elementów w całość. W nauce ekonomii słowo „in...

Pośrednictwo handlowe- maklerstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

23.04.2012r. Pośrednictwo handlowe- maklerstwo Makler to osoba której działanie nie wywołuje skutków prawnych w wyniku złożenia przez nią oświadczenia woli ale sprowadza się do stworzenia warunków lub do doprowadzenia do zawarcia umowy bezpośre...

Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - pojęcia, całość...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

1. Pełnomocnictwo a prokura. Pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne- do spraw zwykłego zarządu oraz szczególne- do czynności wykraczających poza czynności zwykłego zarządu. Nie ma wymogu prawnego by pełnomocnictwo było udzielane osobie ma...

Model ekonometryczny z wieloma objaśnieniami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi.Intepretacja. Oszacowano liniowy model opisujący kształtowanie się indeksu giełdowego GPW w Warszawie - MID- WIG. Dane do budowy modelu zaczerpnięto z notowań na sesjach giełdowych ...

Przykładowe zadanie- etapy odwracania macierzy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Przykładowe  zadanie:                       Mając dane dotyczące wielkości kosztów całkowitych (wyrażonych w tys. zł) i wielkości produkcji (wyrażonej w setkach sztuk) pewnego przedsiębiorstwa     produkcyjnego dla kolejnych sześciu lat należy oszacować i zinterpretować parametry strukturalne lin...

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi.Estymacja i intepretacja. Postać ogólna modelu ekonometrycznego: y  =  β 0 +  β 1 x 1 +  β 2 x 2 +  ε Postać empiryczna modelu ekonometrycznego (po oszacowaniu parametrów): ˆ y  = ˆ β 0 + ˆ β 1 x 1 + ˆ β 2 x 2 gdzie: y  - 

Zadanie zestaw 0 ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Ekonometria zestaw  0  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie Domowe 1. Rozwiązać równanie: 1. 2 1 4 3 x 0 − 2 x 1 1 + 2 x  1 +  x  1 +  x 1 0 2 +  x 1 = 0 2.    1 2 3 3 1  − 1 0 2 1     ·  X  · 2 1 − 1 3 =    2 2...

Zestaw 1 ekonometria zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Ekonometria zestaw  1  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 1. Wprowadzenie do estymacji punktowej i KMRL 1. Wymień i omów założenia i tezę twierdzenia Gaussa - Markowa. Wyjaśnij dlaczego jest ono ważne. 2. Udowod...

Zestaw 2 ekonometria zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Ekonometria zestaw  2  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 4. W pewnym przedsiębiorstwie postanowiono zbadać zależność pomiędzy indywidualną wydaj- nością pracy pracowników ( Yt  w szt. na miesiąc) a ich stażem pracy ( Xt 1 w miesiącach) oraz faktem posiadania gospodarstwa r...

Fundusz alimentacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Fundusz alimentacyjny - Fundusz nie posiadajacy osobowości prawnej, dysponentem którego środków jest ZUS. Fundusz powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974 i został utworzony w celu „wzmożenia opieki nas dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożnośc...