Fundusz alimentacyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz alimentacyjny - strona 1 Fundusz alimentacyjny - strona 2

Fragment notatki:


Fundusz alimentacyjny - Fundusz nie posiadajacy osobowości prawnej, dysponentem którego środków jest ZUS. Fundusz powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974 i został utworzony w celu „wzmożenia opieki nas dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych” , czyli chodzi o wypłacanie świadczeń alimentacyjnych zasądzonych wyrokiem sądowym, dla osób uprawnionych, w przypadku gdy egzekucja tych alimentów od osoby zobowiązanej okazała się nieskuteczna, przy czym dług alimentacyjny tej osoby musiał być zwrócony w późniejszym czasie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona: 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; 3. zawarła związek małżeński; Fundusz ten charakteryzuje się specyficzną sytuacją po stronie przychodów, pochodzących z należności, które udało sie ściągnąć i które są uzupełniane dotacjami budżetowymi niezbędnymi do wypłacenia gwarantowanych ustawowo świadczeń. Jednak jego głównym źródłem finansowania są i tak dotacje budżetowe, gdyż jego przychody należne są wielokrotnie większe niż rzeczywiste wpływy, które zostają ściągnięte. Świadczenia z Funduszu nie mogły przekraczać kwoty zasądzonej przez sąd, jak również nie mogły przekraczać pewnego górnego pułapu, wyznaczanego przez 30% średniego wynagrodzenia. Funkcjonował do lat 90. gdy zaczęto jego powolny demontaż zakończony likwidacja w 2004 r. Problem Funduszu narastał m.in. na skutek rosnących urodzeń pozamałżeńskich, oraz niemożności ściągnięcia należności od zobowiązanych z powodu rosnącego bezrobocia. Wracając do historii to w 96 roku zwolniono pracodawców z obowiązku odprowadzania alimentów bezpośrednio od pensji pracowników. Z dniem 1 stycznia 2000 (na mocy ustawy z 7 października 1999) roku przywrócono kryterium dochodowe. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługiwało odtąd pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie niepełnej był niższy niż 60% przeciętnego wynagrodzenia - co z kolei poważnie ograniczyło grono uprawnionych do korzystania ze świadczenia. To bardzo ważny moment w historii Funduszu, bowiem zostaje on skierowany wyłącznie do węższej, ograniczonej poziomem dochodu, grupy rodzin. Kolejną zmianę wprowadzono ustawą z dn. 17 grudnia 2001, której postanowienia weszły w życie 1 czerwca 2002. Znów celem było ograniczenie możliwości korzystania ze świadczeń przez osoby o wyższych dochodach. Miała temu służyć zmiana kryterium dochodowego z 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1154,29 zł, na określone przez ZUS minimum socjalne, 612 zł. Pojawił się też wymóg uzyskania zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego. Mimo kolejnych ograniczeń wydatki Funduszu Alimentacyjnego rosły, a jednocześnie zmniejszała się skuteczność egzekucji długów alimentacyjnych. Powołując się przede wszystkim na przesłanki ekonomiczne, zlikwidowano Fundusz Alimentacyjny i zastąpiono go dodatkiem do zasiłku rodzinnego (ustawa o świadczeniach rodzinnych, przyjęta przez Sejm w listopadzie 2003). Alimenty zastąpił dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 170 zł na dziecko (lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne), przy spełnieniu kryterium dochodowego 504 zł na osobę w rodzinie (583 zł przy dziecku niepełnosprawnym).

(…)

… więcej dzieci. Alimenty z Funduszu wypłacają gminy - tak, jak wypłacały dotychczasową zaliczkę. Kwota świadczenia alimentacyjnego wynosi tyle, ile wyznaczył sąd, ale nie więcej niż 500 złotych. Alimenty z Funduszu będą przysługiwać, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 735 złotych netto. Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak powiedziała, że wprowadzono też przepisy, które pozwolą skuteczniej ściągać należności od dłużników alimentacyjnych. Dłużnicy, którzy nie mają pracy będą kierowani do robót publicznych lub interwencyjnych. Będą też wpisywani do rejestru długów, co oznacza, że nie będą mogli brać kredytów i trudniej im będzie kupować na raty. Za notoryczne uchylanie się od płacenia alimentów będzie grozić kara grzywny lub nawet do 2 lat więzienia.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz