Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 3 - strona 1 Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 3 - strona 2 Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 3 - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko.................................................................... Imię................................................................... Kierunek studiów ................................... Data...................................... Nr indeksu ...…......................
W 3 Zad. 1 . Zredaguj tekst jednolity zamieszczonego poniżej fragmentu ustawy - Prawo bankowe (tylko załącznik - bez obwieszczenia) - (0-5 pkt).
Tekst pierwotny:
Dz. U. Nr 140, poz. 939
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe. (Dz. U. z dnia 15 września 1997 r.)
Art. 6.  1.Banki poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, mogą:
1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, 2) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
3) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia,
4) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych.
Nowelizacje:
1) Dz.U.00.91.870
USTAWA z dnia 23 kwietnia 2000 r.
o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2000 r.)
Art. 1.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 4) w art. 6:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do:
1) nieruchomości - w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,
2) pozostałych składników majątku - w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia.”;
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
2) Dz.U.02.130.1450 USTAWA z dnia 12 października 2002 r.
o podpisie elektronicznym. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2002 r.)
Art. 55.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 6:
w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"4a) świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym,";


(…)

… pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Zad. 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zmieniła zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, określone poprzednio przez ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163). Zaproponuj przepis przejściowy, który przy założeniu natychmiastowego działania nowego prawa będzie rozstrzygał kwestię posiadania tych uprawnień po wejściu w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami (2 pkt).
Zad. 3. Zredaguj rozporządzenie nowelizujące, wprowadzające w poniższym fragmencie rozporządzenia zmiany polegające na (5 pkt):
1) usunięciu w §1 wyrazów „jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala”;
2) dodaniu w §2 w ustępie 1 po punkcie 2 kolejnego punktu w brzmieniu…
… mechanizmów i podstawowych podzespołów. Sąd, ustosunkowując się do zarzutów klienta stoiska AGD, któremu sprzedawca odmówił podłączenia oglądanego przez niego robota kuchennego, argumentując, że stoisko, ze względu na jego tymczasowy charakter nie jest wyposażone w instalację elektryczną, stwierdził: „Co prawda ustawodawca bardzo ogólnie określił zakres obowiązków sprzedawcy, nie określając szczegółów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz