Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 2 - strona 1 Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 2 - strona 2 Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 2 - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko....................................................................... Imię..................................................................... Kierunek i tryb studiów .................................. Data................................. Nr indeksu ...…......................
S 2 Zad. 1. Art. 23 ustawy o ochronie przyrody został sformułowany niezgodnie z zasadami redagowania przepisów, określonymi przez Zasady techniki prawodawczej . Zaproponuj jego poprawne sformułowanie (0-2 pkt):
Art. 23. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Zad. 2. Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uchyliła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99) Zaproponuj przepis przejściowy, który utrzyma w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ust. 3 dotychczasowej ustawy, do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie art. 48 nowej ustawy (0 - 2 pkt).
Zad. 3. W powołanym poniżej przepisie ustawy o ochronie przyrody prawodawca użył budzącego poważne wątpliwości interpretacyjne wyrazu „powinno”. Zaproponuj redakcję tego przepisu wykorzystującą inną formę wysłowienia wskazanego w nim obowiązku funkcjonariusza Straży Parku Narodowego (0 - 1 pkt):
Użycie broni bojowej przez funkcjonariusz Straży Parku powinno następować w sposób wyrządzający najmniejszą szkodę osobie, p rzeciwko której użyto broni i nie może zmi erzać do pozbawienia jej życia. Zad. 4. Art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia regulującego sposoby i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku. W oparciu o te dane zredaguj odpowiedni przepis upoważniający (0 - 3 pkt).


(…)

… się ust. 1 a w brzmieniu:
„1a. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.”,
c) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) na plantacjach drzew i krzewów.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie drugiego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem art…
… przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.” - ………………………………………………………….…………
Zad. 8. Zredaguj ustawę nowelizującą, wprowadzającą w poniższym artykule zmianę, polegającą na dodaniu pomiędzy lit.d a lit.e kolejnej jednostki redakcyjnej w brzmieniu: „urządzeń teletransmisji przewodowej” (0-3 pkt).
Dz. U. 2002…
… zadaniu przepisu upoważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną wskazanego w nim rozporządzenia (0 - 3 pkt).
Zad. 6. Zredaguje tekst jednolity (tylko załącznik) poniższego fragmentu ustawy o ochronie przyrody (0-5 pkt):
Dziennik Ustaw z 2004 r. numer 92 pozycja 880 USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz