Prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides

note /search

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1582

te których jestem pewna sa na czerwono, a te które mi się wydaje na niebiesko:P Powszechnie używanym wskaźnikiem stanu zdrowotnego lasów jest: a. wskaźnik produktywności b. wskaźnik rocznego przyrostu drewna c. wskaźnik defoliacji liści d. wskaźnik udziału drzew o określonej pierśnicy e. wskaźnik ...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Dyrektywa Ptasia Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 r. (a następnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/EWG). Dyrektywa ptasia wyposażona jest w 5 załączników: (1) lista 180 gatunków...

Wykład - Ekspansja pustyń

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Ekspansja pustyń Miniony wiek był także świadkiem nie notowanej wcześniej, wielkiej ekspansji pustyń na różnych kontynentach i w różnych rejonach Ziemi, obejmującej niemal 300 mln ha sawann, stepów, pól i pastwisk. Tylko na płd od Sahary w ciągu os...

Wykład - Historia ochrony przyrody w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 147
Wyświetleń: 742

Historia ochrony przyrody w Polsce Okres I Rzeczypospolitej Ochronę zasobów przyrodniczych na ziemiach polskich wprowadzali już pierwsi królowie, kierując się zresztą troską o własne dobra. Bolesław Chrobry, dla przykładu, wyłączył z kategorii

Wykład - Kategorie obszarów chronionych wg IUCN

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Kategorie obszarów chronionych wg IUCN K Nazwa Obszaru Główny cel ochrony Definicja Obszaru Ia Obszar ścisłej ochrony Naukowy, Monitoring L. lub m.; wyróżniające się lub reprezent. ekosystemy, walory geolog., fizjonom. oraz gatunki Ib Obszar naturalny Ochrona nienaruszonej przyrody Duży...

Wykład - Konwencja o róznorodności biologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Konwencja o różnorodności biologicznej Preambuła: ochrona r.b. - wspólna sprawa całej ludzkości podstawowy warunek ochrony r.b. - „ochrona ekosystemów i naturalnych środowisk in situ oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji ga...

Wykład - Konwencje i porozumienia międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

Konwencje i porozumienia międzynarodowe L p. Nazwa konwencji lub porozumienia Data ratyfikacji i podstawa prawna 1 Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (k. paryska) 1978 2 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako ś...

Wykład - Lista obszarów wodnych i błotnych zgłoszona przez Polskę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Lista obszarów wodnych i błotnych zgłoszona przez Polskę: Słowiński Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Rezerwat Jezioro Łuknajno Rezerwat Jezioro Świdwie Rezerwat Jezioro Karaś Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp (Jezioro Oświn) Rezerwat Słońsk (Park Narodowy Ujście Warty) Rezerwat Stawy Mili...

Wykład - Najważniejsze wydarzenia w dziejach zycia na Ziemi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Najważniejsze wydarzenia w dziejach życia na Ziemi Ziemia, wraz z całym układem słonecznym, powstała w obłoku gazowo-pyłowym około 4,7-4,6 Ga 1. Początek geologicznych dziejów naszej planety - to równocześnie początek jednego z trzech eonów w jej historii geologicznej - archaiku (4,6 - 2,5 Ga)2 i n...