Prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1295

te których jestem pewna sa na czerwono, a te które mi się wydaje na niebiesko:P Powszechnie używanym wskaźnikiem stanu zdrowotnego lasów jest: a. wskaźnik produktywności b. wskaźnik rocznego przyrostu drewna c. wskaźnik defoliacji liści d. wskaźnik udziału drzew o określonej pierśnicy e. wskaźnik ...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Dyrektywa Ptasia Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 r. (a następnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/EWG). Dyrektywa ptasia wyposażona jest w 5 załączników: (1) lista 180 gatunków...

Wykład - Ekspansja pustyń

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Ekspansja pustyń Miniony wiek był także świadkiem nie notowanej wcześniej, wielkiej ekspansji pustyń na różnych kontynentach i w różnych rejonach Ziemi, obejmującej niemal 300 mln ha sawann, stepów, pól i pastwisk. Tylko na płd od Sahary w ciągu os...

Wykład - Historia ochrony przyrody w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Historia ochrony przyrody w Polsce Okres I Rzeczypospolitej Ochronę zasobów przyrodniczych na ziemiach polskich wprowadzali już pierwsi królowie, kierując się zresztą troską o własne dobra. Bolesław Chrobry, dla przykładu, wyłączył z kategorii

Wykład - Kategorie obszarów chronionych wg IUCN

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Kategorie obszarów chronionych wg IUCN K Nazwa Obszaru Główny cel ochrony Definicja Obszaru Ia Obszar ścisłej ochrony Naukowy, Monitoring L. lub m.; wyróżniające się lub reprezent. ekosystemy, walory geolog., fizjonom. oraz gatunki Ib Obszar naturalny Ochrona nienaruszonej przyrody Duży...

Wykład - Konwencja o róznorodności biologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Konwencja o różnorodności biologicznej Preambuła: ochrona r.b. - wspólna sprawa całej ludzkości podstawowy warunek ochrony r.b. - „ochrona ekosystemów i naturalnych środowisk in situ oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji ga...

Wykład - Konwencje i porozumienia międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

Konwencje i porozumienia międzynarodowe L p. Nazwa konwencji lub porozumienia Data ratyfikacji i podstawa prawna 1 Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (k. paryska) 1978 2 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako ś...

Wykład - Lista obszarów wodnych i błotnych zgłoszona przez Polskę

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Lista obszarów wodnych i błotnych zgłoszona przez Polskę: Słowiński Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Rezerwat Jezioro Łuknajno Rezerwat Jezioro Świdwie Rezerwat Jezioro Karaś Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp (Jezioro Oświn) Rezerwat Słońsk (Park Narodowy Ujście Warty) Rezerwat Stawy Mili...

Wykład - Najważniejsze wydarzenia w dziejach zycia na Ziemi

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Najważniejsze wydarzenia w dziejach życia na Ziemi Ziemia, wraz z całym układem słonecznym, powstała w obłoku gazowo-pyłowym około 4,7-4,6 Ga 1. Początek geologicznych dziejów naszej planety - to równocześnie początek jednego z trzech eonów w jej historii geologicznej - archaiku (4,6 - 2,5 Ga)2 i n...