wykład - Konwencja o róznorodności biologicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Konwencja o róznorodności biologicznej - strona 1 wykład - Konwencja o róznorodności biologicznej - strona 2

Fragment notatki:

Konwencja o różnorodności biologicznej
Preambuła:
ochrona r.b. - wspólna sprawa całej ludzkości
podstawowy warunek ochrony r.b. - „ochrona ekosystemów i naturalnych środowisk in situ oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji gatunków w ich naturalnym środowisku”
rozwój społeczno-gospodarczy i zlikwidowanie ubóstwa są głównymi i podstawowymi priorytetami w państwach rozwijających się ochrona r.b. i umiarkowane użytkowanie jej elementów mają zasadnicze znaczenie dla wyżywienia i zaspokojenia zdrowotnych potrzeb stale rosnącej populacji ludzkiej; dzielenie się zasobami genetycznymi i rozwiązaniami technologicznymi jest niezbędne
ochrona r.b. i umiarkowane użytkowanie jej elementów doprowadzi do umocnienia przyjaznych stosunków między państwami i przyczyni się do pokoju na świecie
Cel konwencji:
ochrona różnorodności biologicznej
umiarkowane użytkowanie elementów r.b.
sprawiedliwy podział korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych, dostęp do tych zasobów i transfer technologii
Każda ze stron, w miarę możliwości.....”
Art. 6. ....opracuje krajową strategię oraz plany i programy ochrony r.b. i umiarkowanego użytkowania jej elementów.....; włączy je do resortowych i międzyresortowych planów, programów i strategii
Art. 7. („Identyfikacja i monitoring”)
...zidentyfikuje elementy tworzące r.b., zwłaszcza wymienione w załączniku I, czyli:
ekosystemy i siedliska o cechach pierwotnych lub o dużej różnorodności i liczbie gatunków specyficznych dla danego obszaru, zagrożonych, istotnych dla gatunków migrujących, unikatowych, reprezentatywnych, o dużym znaczeniu naukowym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym gatunki, zespoły i zgrupowania, które zagrożone są dzikimi krewnymi gatunków udomowionych lub hodowlanych, mają duże znaczenie dla medycyny, rolnictwa itp.,
opisane genomy i geny o znaczeniu naukowym, społecznym i gospodarczym
...będzie powadziła monitoring elementów wymienionych w . a, b, c
....rozpozna procesy i rodzaje działalności, które wywierają lub mogą wywierać negatywny wpływ na r.b. oraz będzie monitorowała skutki..
....będzie przechowywała i katologowała dane uzyskane z badań i monitoringu......
Art. 8 „Ochrona in situ”; „Każda ze stron, w miarę możliwości....”
ustanowi system obszarów chronionych....
będzie promowała ochronę ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie populacji gatunków zdolnych do życia...
będzie promowała nie zagrażający środowisku rozwój na obszarach sąsiadujących z obszarami chronionymi


(…)

… użytkowania jej elementów
będzie szanowała i chroniła praktyki i tryb życia tubylczej ludności, sprzyjające ochronie r.b. i „ekorozwojowi”
opracuje i wprowadzi przepisy prawne dotyczące restytucji zagrożonych gatunków i populacji będzie pomagała, także finansowo, w realizacji ochrony r.b. w krajach rozwijających się Art. 9 „Ochrona ex situ”; „Każda ze stron, w miarę możliwości....”
podejmie kroki w celu ochrony ex situ elementów r.b. i stworzy dla tej ochrony oraz dla badań naukowych nad roślinami, zwierzętami i mikroorganizmami dogodne warunki
będzie sprawowała kontrolę nad pozyskiwaniem zasobów biologicznych z naturalnych siedlisk w celu ochrony ex situ......
będzie pomagała w ochronie ex situ krajom rozwijającym się
Art. 10 „Umiarkowane użytkowanie elementów r.b.”; „Każda ze stron, w miarę możliwości…
… ze spisu „z powodu swych pilnych interesów narodowych” i równocześnie inny obszar do spisu co 3 lata - Konferencja Uczestniczących Stron; w składzie delegacji - naukowcy i urzędnicy.

…....”
włączy ochronę i umiarkowane użytkowanie zasobów biologicznych do polityki państwa
roztoczy kontrolę nad użytkowaniem zasobów biologicznych w celu zminimalizowania jego negatywnych skutków na r.b.
będzie chroniła tradycyjne sposoby wykorzystywania zasobów biologicznych, jeśli są korzystne dla ochrony r.b.
będzie udzielała pomocy społecznościom lokalnym w ich działaniach zmierzających do renaturalizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz