Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - wykłady - strona 1 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - wykłady - strona 2 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 i 7
KRAJOWA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ GŁÓWNE PRZYCZYNY JEJ ZAGROŻENIA
CZĘŚĆ I
Strategie ochrony różnorodności biologicznej
Jednym z wymogów stawianych sygnatariuszom „Konwencji o różnorodności biologicznej”, która została ogłoszona w Rio de Janeiro w 1992 r., jest opracowanie przez poszczególne państwa - strony tej konwencji krajowych strategii ochrony różnorodności biologicznej.
Polska ten warunek wypełniła i trzy lata później, tj. w 1995 r. przygotowała roboczą wersję „Krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej”.
Warto jednak dodać, że nie był to pierwszy dokument tego typu, bowiem w 1991 r. została opracowana „Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce”, która za podstawowe cele polityki państwa uznała:
- utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymujących życie
- zachowanie różnorodności genetycznej organizmów
- zapewnienie trwałego użytkowania gatunków i ekosystemów
Również w 1991 r. opracowano „Polskie studium różnorodności biologicznej”, w którym wskazano główne kierunki działań w odniesieniu do różnych kategorii cennych lub zagrożonych obszarów i gatunków.
Jednak dopiero w 1994 r. powstał pierwszy program działań ukierunkowanych pośrednio i bezpośrednio na ochronę różnorodności biologicznej pt.: „Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa do 2000 roku”.
W 1995 r., jak już wspomniano, została przygotowano „Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej”, a w latach 1996-1998 opracowano do niej strategię i plan działań, obejmujące wszystkie sektory gospodarki kraju.
Również dokumentem o charakterze programowym, dowodzącym rozumienia potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego jest m.in.: „II polityka ekologiczna państwa” ogłoszona w 2000 r. oraz uchwała Sejmu RP z 19 stycznia 1995 r w sprawie wdrażania zasad ekorozwoju, a także za taki dokument można uznać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.), w której w art. 74. zapisano:
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska” i art. 86. dodano, że: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”.
Z kolei w grudniu 2002 r. Rada Ministrów zatwierdziła:
- program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010
- oraz przyjęła, opracowaną według wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z założeniami VI Programu działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001-2010, Politykę ekologiczną państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2002-2010

(…)

… i produktów pochodnych.
WYKŁAD 9
OCHRONA INDYWIDUALNA
Obok obszarowej formy ochrony przyrody (którą tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000) ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) przewiduje cztery formy ochrony obiektów przyrodniczych, tj.:
- pomniki przyrody
- stanowiska dokumentacyjne
- użytki ekologiczne…
…, niekiedy większe od niektórych rezerwatów przyrody.
Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.
Pomnik przyrody
Twórcą pojęcia „pomnik przyrody…

Formy ochrony przyrody - ochrona obszarowa:
- parki narodowe
- rezerwaty przyrody
- parki krajobrazowe
- obszary chronionego krajobrazu
Praktyczną formą działań w zakresie ochrony przyrody jest tworzenie sieci obszarów i obiektów chronionych. W Polsce do 2002 r. utworzono:
- 23 parki narodowe
- 1345 rezerwatów przyrody
- 120 parków krajobrazowych
- 412 obszarów chronionego krajobrazu
- 6448 użytków ekologicznych
- 102 stanowiska dokumentacyjne
- 173 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce jest park narodowy. Zgodnie z zapisami art. 8.1. i 8.2. ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880):
„Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni…
… kapeluszowych i porostów;
- torfowiskowy - w którym ochronie podlegają zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich
- przyrody nieożywionej - w którym ochronie podlegają odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szata naciekowa, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz