Wykład - Kategorie obszarów chronionych wg IUCN

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kategorie obszarów chronionych wg IUCN - strona 1 Wykład - Kategorie obszarów chronionych wg IUCN - strona 2 Wykład - Kategorie obszarów chronionych wg IUCN - strona 3

Fragment notatki:

Kategorie obszarów chronionych wg IUCN
K
Nazwa Obszaru
Główny cel ochrony
Definicja Obszaru
Ia
Obszar ścisłej ochrony
Naukowy,
Monitoring
L. lub m.; wyróżniające się lub reprezent. ekosystemy, walory geolog., fizjonom. oraz gatunki
Ib
Obszar naturalny
Ochrona nienaruszonej przyrody
Duży, l. lub m., naturalny lub słabo zmieniony, bez osadnictwa
II
Park narodowy
Ochrona ekosystemów i rekreacja
l. i m., naturalny, funkcje duchowe, naukowe, eduk., wypoczynkowe, turystycz. - przyjazne środowisku III Pomnik przyrody
Ochrona specyficznych walorów przyrodniczych
1 (więcej) specyf. walorów przyrodn. lub kulturowych, unikatowe, estetyczne, reprezentatywne. IV
O. ochrony siedliskowej lub (i) gatunkowej
Czynna ochrona przyrody
l. i m., użykowanie ma sprzyjać zachowaniu siedlisk lub gatunków
V
O. chronionego krajobrazu lub (i) morza
Ochrona krajobrazu lądowego lub morskiego i rekreacja
l. i m., działalność człowieka i natury zadecydowała o szczegól. charakterze obszaru, który powinien być zachowany VI
O. chroniony o użytkowanych zasobach
Trwałe użytkowanie naturalnych ekosystemów
Obszary przyrodniczo cenne, tradycyjnie użytkowane przez człowieka
Rodzaje ochrony przyrody w Polsce - wg ustawy o ochronie przyrody
ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - całoroczna ochrona należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju
ochrona częściowa - ochrona gatunków roślin, zwierząt, a także grzybów, dopuszczająca możliwość redukcji liczebności populacji i pozyskiwania osobników tych gatunków (ich części)
ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów
ochrona in situ - ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania


(…)

… powszechnego;
- zakłócania ciszy, używania łodzi motorowych itp. uprawiania sportów wodnych i pływania, zmw - biwakowania, zmw - prowadzenia, bez zgody, badań naukowych - wprowadzania GMO oraz gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
- organizacji, bez zgody, imprez rekreacyjno-sportowych Zakazy w parku narodowym (i rp) nie dotyczą:
wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań…
… inwestycji liniowych celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, pod warunkiem przeprowadzenia przez inwestora działań kompensujących utratę wartości przyrodniczych danego obszaru.
Plan ochrony - park narodowy (pn), rezerwat przyrody (rp) i park krajobrazowy (pk)
Projekt planu ochrony sporządza dla:
1) pn i pk (lub zespołu pk) - ich dyrektorzy;
2) rp - organ, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody lub po uzgodnieniu z tym organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem;
2. Projekt planu ochrony (lub zmian w tym planie) wymaga:
zaopiniowania przez rady gmin w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa
uzgodnienia z radami gmin ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych, a także ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.
3. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga uzgodnienia z ministrem.
4. Minister ustanawia plan ochrony dla pn (rozporządzenie) w terminie 6 m-cy od dnia otrzymania projektu planu. 5. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego zawiera:
- cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
- identyfikację i określenie sposobów eliminacji (ograniczania) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych…
… wytwórcza, handlowa i rolnicza;
- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, dotyczące eliminacji (ograniczenia) zagrożeń zewnętrznych.

… ich naturalnego występowania
ochrona ex situ - ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania oraz ochrona skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich przechowywania
ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu
Siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz