Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 2 Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

te których jestem pewna sa na czerwono, a te które mi się wydaje na niebiesko:P
Powszechnie używanym wskaźnikiem stanu zdrowotnego lasów jest:
a. wskaźnik produktywności b. wskaźnik rocznego przyrostu drewna c. wskaźnik defoliacji liści d. wskaźnik udziału drzew o określonej pierśnicy e. wskaźnik udziału drzew o określonym obwodzie pnia
Monitoring przyrodniczy ma na celu:
a. ochronę różnorodności biologicznej biosfery b. ocenę aktualnego stanu systemów przyrodniczych c. wypracowanie metod aktywnej ochrony gatunków i biocenoz d. wypracowanie biologicznych wskaźników oceny stanu środowiska e. przywrócenie poprzedniego stanu systemów przyrodniczych
konieczność prowadzenia monitoringu przyrodniczego została zapisana w:
a. ustawie o ochronie przyrody z 1949 b. ustawie o ochronie przyrody z 1991 c. konwencji o różnorodności biologicznej ???? d. rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin e. konwencji ramiarskiej
Minimalna wielkość powierzchni PN lub RP nie powinna być mniejsza niż:
a. łączna powierzchnia różnych typów biocenoz b. wielkość areału osobniczego gatunków. które są głównym podmiotem ochrony ???? c. wielkość obszaru siedliskowego na którym położony jest dany park lub rezerwat d. wielkość areału populacji gatunków zdolnych do aktywnego ruchu, występujących w parku lub rezerwacie e. obszar zlewni rzeki na terenie parku lub rezerwatu
Wycinanie drzew w lasach powinno się przeprowadzać w okresie:
a. wiosny b. lata c. jesieni d. zimy e. można wykonywać niezależnie od pory roku
Najlepsze warunki do wycinki drzew stwarza:
a. gruba ściółka b. silny mróz ??? c. gruba pokrywa śnieżna d. bujny podszyt e. bujne runo
Wśród niekorzystnych czynników o charakterze abiotycznym, stwarzającym zagrożenie dla drzewostanów można wymienić:
a. pożar b. sukcesję roślinności c. zaśmiecanie lasów d. gradację szkodników e. zanieczyszczenia powietrza
Do zwierząt stanowiących zagrożenie dla upraw leśnych w przypadku nadmiernego wzrostu liczebności ich populacji należą:
a. rysie b. jelenie c. wilki d. żbiki e. lisy Gatunki „specjalnej troski” to m.in. rośliny i zwierzęta:
a. pożyteczne z gospodarczego punktu widzenia b. ginące c. ekspansywne d. introdukowane e. synantropijne
Łączna powierzchnia PN w Polsce wynosi w przybliżeniu następujący procent powierzchni kraju:
a. 6,5 b. 1,00 c. 1,50 d. 3,9 e. 0,5
Ustawa o ochronie przyrody z 1991 wprowadziła następujące formy ochrony przyrody:
a. PN i RP b. PN i PP c. użytki ekologiczne i PK d. leśne kompleksy promocyjne i RP e. rezerwaty biosfery i zespoły przyrodniczo krajobrazowe


(…)

…. gatunki i siedliska wymienione w załącznikach do dyrektywy ptasiej i siedliskowej d. gatunki i siedliska wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego e. gatunki i siedliska zagrożone w skali poszczególnych krajów UE
Do kompetencji ministra właściwego ds. środowiska należy tworzenie:
a. PN b. PK c. RP d. obszarów chronionego krajobrazu e. użytków ekologicznych f. zespołów przyrodniczo…
… działalności gospodarczej b. zakazie polowań c. zakazie turystycznej penetracji terenu d. niepogarszaniu warunków życia zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach do dyrektywy ptasiej i siedliskowej e. czynnej ochronie wszystkich gatunków składających się na florę i faunę danego terenu
W świetle obowiązującej ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu obejmuje:
a. mozaikę naturalnych…
… międzynarodowym d. międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
Konwencja bońska odnosi się do:
a. ochrony europejskich gatunków roślin b. ochrony wędrownych gatunków zwierząt c. ochrony siedlisk wodnych i błotnych d. międzynarodowego handlu gatunkami zagrożonymi
Ochroną dóbr kultury i natury zajmuje się konwencja: a. berneńska b. waszyngtońska c. paryska d. helsińska
Konwencja berneńska odnosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz