Prof. dr hab. Antoni Szczurek

note /search

Apelacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

APELACJA: ISTOTA. PODSTAWY APELACJI. Apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroków sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji w celu ponownego rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji i dokonania w wyniku tego rozpoznania zmiany zaskarżonego wyroku bądź uchylenia przez sąd drugiej ins...

Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1750

Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia. Nie tylko czynność przewodniczącego Sądu ale także czynności procesowe powoda decydują o losie postępowania, np. powód może cofnąć pozew. Wniesienie powództwa : jest procesowym poświadczeniem wo...

Egzekucja z nieruchomości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI. Egzekucja z prawa własności nieruchomości. Należy do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Niektóre jednak czynności zastrzeżone są dla sądu. Następujące stadia postępowania: zajęcie, opis i oszacowanie, licytacja, przybicie, przysądzenie własności....

Egzekucja z rachunków bankowych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH. Egzekucja ta skierowana jest do wierzytelności którą dłużnik jako posiadacz rachunku (konta bankowego) ma wobec banku, a której przedmiotem jest wypłata pieniędzy znajdujących się na rachunku. Zarówno w przypadku rachunku zwykłego jak i rachunku stanowiącego wkład o...

Egzekucja z wynagrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ. Egzekucja ta skierowana jest do wynagrodzenia nie pobranego, czyli do wierzytelności, którą dłużnik jako pracownik ma wobec pracodawcy i której przedmiotem są wszelkie wypłaty pieniężne związane ze stosunkiem pracy do zlecenia. Egzekucja z wynagrodzenia pobraneg...

Kasacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

KASACJA. ISTOTA. PODSTAWY. ORZECZENIA SĄDU KASACYJNEGO. Kasacja zasadniczo ma na celu uchylenie orzeczeń sądu drugiej względnie także pierwszej instancji, czyli wydanie orzeczenia kasatoryjnego. Jednakże sąd trzeciej instancji może w określonej sytuacji orzec co do istoty sprawy w inny sposób niż t...

Naruszenie posiadania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA Zasadnicza odrębność polega na ograniczonym w tych sprawach zakresie rozpoznania i orzekania sądu. Sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznaje samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. Pozwany nie może występować w ...

Opinia biegłych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

OPINIA BIEGŁYCH. Sąd może wezwać kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru. Dowód biegłych może nastąpić na posiedzeniu ...

Orzeczenie sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

ORZECZENIA SĄDOWE I ICH PODZIAŁ. Orzeczenia sądów mogą mieć postać wyroków, postanowień, nakazów zapłaty oraz uchwał. Postać orzeczenia zależy od rodzaju sądu, rodzaju postępowania i rodzaju rozstrzyganej kwestii. Należy rozróżnić postać i formę orzeczenia. Orzeczenie danej postaci może mieć różną ...

Posiedzenia sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

POSIEDZENIA SĄDOWE. Możemy wyróżnić dwa rodzaje posiedzeń sądowych a mianowicie posiedzenia jawne i niejawne. Pierwsze odbywają się z udziałem stron bądź uczestników postępowania lub ich przedstawicieli a także w zasadzie przy udziale publiczności czyli osób nie uczestniczących w postępowaniu. Pos...