Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cofnięcie pozwu  i zrzeczenie się roszczenia - omówienie - strona 1 Cofnięcie pozwu  i zrzeczenie się roszczenia - omówienie - strona 2 Cofnięcie pozwu  i zrzeczenie się roszczenia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia.
Nie tylko czynność przewodniczącego Sądu ale także czynności procesowe powoda decydują o losie postępowania, np. powód może cofnąć pozew. Wniesienie powództwa : jest procesowym poświadczeniem woli powoda,
podjęte jest ono dla ochrony jego praw podmiotowych, czyli wnosi powództwo dla ochrony swoich praw podmiotowych.
Decyzje powoda maja więc charakter dyspozycyjny. W ramach tej dyspozycyjności powoda mieści się to, że może on cofnąć pozew.
Akt cofnięcia pozwu może występować jako tzw. zwykły albo tzw. akt kwalifikowany. KWALIFIKOWANY - jeśli jest połączony z zrzeczeniem się roszczenia - art. 203 § 1 i 2.
Art. 203. § 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. - w szczególności nie przerywa biegu przedawnienia. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.
Może być sytuacja taka, że Przewodniczący już wyznaczył postępowanie : Po złożeniu pozwu i wyznaczeniu rozprawy Sąd może cofnąć powództwo :
§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, nie złożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.
§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.
Sąd może badac dopuszczalność cofnięcia pozwu. Aktu cofnięcia pozwu może dokonać osoba fizyczna i osoba prawna.
Czynności tej może dokonać zarówno sam powód osobiście, jak i w jego imieniu pełnomocnik procesowy.
wobec tego, że kodeks nie uzależnia cofnięcia pozwu od uzasadnienia przyczyny tego aktu, czyli strona składając pozew nie musi uzasadniać przyczyny dlaczego cofa, to brak takiego uzasadnienia nie stanowi braku formalnego. Wobec tego Sąd nie może wzywać do uzupełnienia pozwu z powodu braku formalnego. Pozew może być cofnięty pisemnie i ustnie. Można cofnąć pozew w każdym stadium procesu. Cofnięcie pozwu nie jest ograniczone żadnym terminem - art. 164-165 KPC.. (art. 110-116 KC.).


(…)

… i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Art. 355. § 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz