Cofnięcie pozwu - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cofnięcie pozwu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

COFNIĘCIE POZWU Cofnięcie pozwu, jako aktu jednostronnego dyspozytywnego strony powodowej jest Dopuszczalne.
COFNIĘCIE ZE ZRZECZENIEM SIĘ
Po rozpoczęciu rozprawy, aż do wydania wyroku (a właściwie do jego uprawomocnienia się) można cofnąć pozew za zezwoleniem pozwanego albo bez jego zezwolenia, jeżeli następuje jednocześnie zrzeczenie się roszczenia
Nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu przez powoda nowego powództwa, ale pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa Nie wymaga zgody pozwanego, jest to czynność materialnoprawne, równoznaczna ze zwolnieniem pozwanego z długu i powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Nowe powództwo ulegnie oddaleniu ze względu na wygaśnięcie zobowiązania Może nastąpić tylko gdy powód może rozporządzać swym prawem podmiotowym, np. dotyczące roszczenia materialnoprawnego, nie może dotyczących praw osobistych niemajątkowych
Sąd uzna za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się roszczenia lub jego ograniczenia, jeśli czynność taka jest niezgodna z prawem, zmierza do obejścia prawa lub jest niezgodna z zws.
COFNIĘCIE BEZ ZRZECZENIA SIĘ Do chwili rozpoczęcia rozprawy bez zgody pozwanego, od tego momentu za zgodą (art. 203 § 1)
Jeśli pozwany nie złoży oświadczenia w tym przedmiocie uważa się że wyraża zgodę Jest skuteczne gdy sąd uzna za Dopuszczalne a pozwany wyrazi zgodę gdy jest wymagana, sąd umorzy postępowanie
Szczególna sytuacja zachodzi już po wydaniu wyroku, ale jeszcze przede jego uprawomocnieniem się - nadal można cofnąć pozew, chociaż zasadą jest, że czynności procesowe sądu nie podlegają jako takiej zmianie, a sąd jest związany wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. Artykuł 332 § 2 Kpc wprowadza wyłom od tej zasady stanowiąc, że: (...) w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. UWAGA! Po uprawomocnieniu się wyroku cofnięcie pozwu jest niedopuszczalne. Cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym podlega kontroli sądu w trybie art. 203 § 4 Kpc: Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Kontrola ta przewidziana jest także w art. 479 13 § 1 Kpc (postępowanie w sprawach gospodarczych): Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są wynikiem niedozwolonych praktyk monopolistycznych lub ograniczających samodzielność przedsiębiorców, albo gdy wymaga tego ochrona produkcji należytej jakości. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz