Cofnięcie powództwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cofnięcie powództwa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

COFNIĘCIE POWÓDZTWA
Czynność procesowa, w której powód rezygnuje ze swojego wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie procesu w wytoczonej przez siebie sprawie.
Może mieć charakter cofnięcia:
całkowitego
częściowego
2 rodzaje:
bez zrzeczenia się roszczenia (zwykłe??), ma jedynie skutki procesowe
połączone z rzeczeniem się roszczenia (….??), wywołuje skutki materialnoprawne i procesowe.
Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
Zrzeczenie się roszczenia jest oświadczeniem woli, wiążącym. Powód rezygnuje z dochodzenia roszczenia. Zgoda pozwanego na cofniecie pozwu jest wymagana, gdy powód chce cofnąć pozew na rozpoczęciu rozprawy ale nie chce zrzec się roszczenia (pozwany wdał się już w spór co do istoty sprawy). Pozwany ma dwutygodniowy termin na zajęcie stanowiska. Brak oświadczenia pozwanego w oznaczonym terminie oznacza wyrażenie przez niego zgody na cofniecie pozwu. By pozwanemu przyznano koszty musi wystąpić z wnioskiem do sądu - również dwa tygodnie.
Cofnięcie pozwu podlega kontroli sądu, który dokonuje oceny wszystkich czynności dotychczasowych stron. Kontrola dokonywana jest z punktu widzenia zgodności z prawem. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, gdy okoliczności sprawy wskazują na to, że czynność ta jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa. Gdy uzna istnienie takich okoliczności prowadzi postępowanie dalej, zaś w przeciwnym przypadku umarza.
Gdy powód cofnie powództwo po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem się (tylko I instancja), sąd uchyli wyrok i umorzy postępowanie w sprawie, jeżeli uzna cofniecie za dopuszczalne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz