Procedura budżetowa - Budżet samorządowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa - Budżet samorządowy - strona 1 Procedura budżetowa - Budżet samorządowy - strona 2 Procedura budżetowa - Budżet samorządowy - strona 3

Fragment notatki:

Procedura budżetowa Ustawa budżetowa określa planowaną (preli­minowaną) wysokość dochodów i wydatków państwa. Ustalenia te są kiero­wane do organów administracji rządowej, które mają uprawnienia do groma­dzenia i wydatkowania środków budżetowych w ciągu roku kalendarzowego.
W ujęciu normatywnym ustawa budżetowa zawiera: zestawienie przycho­dów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jedno­stek budżetowych i środków specjalnych, plany przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych, zestawienie dotacji dla państwowych agen­cji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.
Ustawa budżetowa może zawierać plany przychodów i wydatków jedno­stek zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjal­nych oraz innych jednostek sektora rządowego.
Działalność budżetowa państwa jest regulowana za pomocą prawa finan­sów publicznych, które obejmuje całość norm prawnych określających pod względem merytorycznym, formalnym i organizacyjnym uchwalenie i opraco­wywanie budżetu państwa i budżetów samorządowych, zwłaszcza prawo to reguluje zasady pobierania dochodów i dokonywania wydatków, a także strukturę budżetu, ogólne zasady budżetowe, procedurę budżetową oraz zasadę kontroli i dyscypliny budżetowej.
Jak wspomniano, plan budżetowy jest planem finansowym państwa uchwalanym w formie ustawy. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Pol­skiej wprowadzono zasadę corocznego uchwalania budżetu państwa oraz określono uprawnienia Sejmu do uchwalania budżetu i uprawnienia jedno­stek samorządu terytorialnego do uchwalania ich budżetów. Ponadto zobo­wiązano Radę Ministrów do przedkładania Sejmowi i Senatowi projektów budżetu państwa i sprawozdań z wykonania budżetu państwa, a Najwyższą Izbę Kontroli do przedstawiania Sejmowi uwag o wykonaniu budżetu pań­stwa oraz wniosków w sprawie udzielania przez Sejm absolutorium rządowi, tzn. uznania — na podstawie złożonego sprawozdania — prawidłowości wykonania przez rząd budżetu za rok poprzedni.
Założenia lokalnej gospodarki budżetowej zostały szczegółowo określone w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z tą ustawą, jednostki samo­rządu terytorialnego uchwalają corocznie budżety na rok przyszły i kontro­lują ich wykonanie. Ustawa o finansach publicznych upoważnia Ministra Finansów oraz jednostki samorządu terytorialnego do wydawania szczegółowych przepisów proceduralnych, które regulują tryb sporządzania, uchwala­nia i wykonywania budżetu państwa. Tego rodzaju przepisy są wydawane corocznie.
Projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem powinien być przekaza­ny Marszałkowi Sejmu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Marszałek Sejmu dokonuje wstępnej oceny formalnej czy odpo­wiada on wymogom formalnym. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu rządowy projekt ustawy budżetowej przedstawia Minister Finansów, tzw. expose bud­żetowe, który określa podstawowe założenia polityki finansowej (wskaźniki wzrostu gospodarczego, wskaźniki inflacji). Sejm może projekt odrzucić lub skierować do sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Polityki Gospodar­czej, która koordynuje pracę nad projektem.

(…)

… w administracji rządowej,
5) przychody i rozchody budżetu państwa,
6) zestawienie przychodów i wydatków państwowych zakładów budże­towych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych,
7) plany finansowe państwowych funduszów celowych,
8) wykaz programów wieloletnich,
9) wykaz inwestycji wieloletnich,
10) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej…
…, po uzyskaniu w tej sprawie opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu, wykaz wydatków, które nie wygasają. Łącznie z tym wykazem wydatków Rada Ministrów ustala plan finansowy wydat­ków, a także ostateczny termin ich dokonania. Środki finansowe nie wyko­rzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów podlegają przekaza­niu na dochody budżetu państwa.
Największy udział w wydatkach budżetu państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz