Prawo finansowe wydatków publicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe wydatków publicznych-opracowanie - strona 1 Prawo finansowe wydatków publicznych-opracowanie - strona 2 Prawo finansowe wydatków publicznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DOCHÓD
dochody podatkowe
dochody niepodatkowe
dywidenda
zysk NBP
cło
dochód jednostek budżetowych
pozostałe dochody niepodatkowe
wpłaty gmin
opłata restrukturyzacyjna
dochody zagraniczne
wpłaty z UE
Tezy:
1) Ekonomiczna i prawna natura wydatków publicznych
Z ekonomicznego punktu widzenia sens wydatków publicznych polega na tym, że w ich wyniku następuje wykorzystanie części produktu krajowego brutto na cele związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społecznych oraz cele wyznaczone w polityce społecznej i gospodarczej państwa
Pod względem prawnym wydatki publiczne odzwierciedlają realizację funkcji, celów i zadań władzy publicznej wynikających z przepisów prawa i programów polityki oraz planów finansowych i programu polityki finansowej.
-wydatki prawnie zdeterminowane
-wydatki elastyczne
 
KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH opiera się na licznych kryteriach :
1. cele wydatków
-socjalne
-kulturalne
-edukacyjne
-zdrowotne
-gospodarcze
-administracyjne
-obronności i bezpieczeństwa
-ochrony środowiska
-obsługa długu publicznego
2. ze względu na przeznaczenie przedmiotowe wydatków
-inwestycyjne
-bieżące
 3. przeznaczenie podmiotowe wydatków
-osobowe
-rzeczowe
-krajowe
-zagraniczne
4. charakter ekonomiczny
-odpłatne
-nieodpłatne
-nabywcze
-redystrybucyjne
-odszkodowawcze
5. tytuł prawny
-publiczne
-prawne
6. forma prawna
-płace
-zasiłki
-renty
-emerytury
-stypendia
-odszkodowania
-dotacje
-subwencje
-zapłata za roboty, dostawy, usługi
7. czas i wysokość
-stałe i zmienne
-sztywne
-zmienne
8. organizacja wypłaty
-budżetowe i pozabudżetowe
-państwowe i samorządowe
WYDATKI DZIELĄ SIĘ NA
-dotacje i subwencje
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
-wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki majątkowe
-wydatki na obsługę długu skarbu państwa
-spłaty środków własnych UE
 
Przez dotację należy rozumieć świadczenia dokonywane w trybie władczym ze środków ujętych w budżecie państwa lub j.s.t. na rzecz osób trzecich na podstawie prawa budżetowego lub odrębnych materialnoprawnych norm prawa

(…)

… przez jednostki inne niż j.s.t.
-bieżących zadań własnych j.s.t.
-zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym fundacjom i stowarzyszeniom
-kosztów realizacji inwestycji
-prefinansowanie zadań j.s.t. sfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
2. dotacje podmiotowe służą dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu
3.dotacje…
… działań które państwo musi podejmować należą:
-działania ustrojowe
-działania prawotwórcze
-działania planistyczne
-działania ekonomiczno- finansowe
-działania dyscyplinujące i represyjne
3) Programowanie i planowanie wydatków publicznych w świetle prawa
4) Zasady i mechanizmy dokonywania wydatków publicznych
1) Wydatki i rozchody ujęte w budżetach jednostek sektora finansów publicznych stanowią nieprzekraczalny limit
2) Wydatki ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych mogą ulec zmianie jeżeli zrealizowano przychody wyższe od programowych lub gdy zmiana wydatków nie powoduje zwiększenia dotacji z budżetu oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowanego stanu środków na koniec roku budżetowego
3) Wydatki publiczne są dokonywane na podstawie przepisów odrębnych ustaw a ustawa budżetowa określa rozmiary tych wydatków w danym roku budżetowym. Nie stanowi jednak podstawy do wysuwania roszczeń wobec państwa o wypłatę środków ujętych w budżecie państwa po stronie wydatków
4) Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej
5) Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie…

 
Przez subwencję można rozumieć świadczenie publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych będących prawnofinansowym odbiciem ustrojowego podziału zadań publicznych pomiędzy państwo a te podmioty.
RODZAJE DOTACJI
1. dotacje celowe -służą finansowaniu lub dofinansowaniu
-zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
-ustawowo określonych zadań realizowanych…
… przedmiotowe stanowiące dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług kalkulowanych wg stawek jednostkowych
4. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
5. dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo otworzonych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
SUBWENCJE to środki na rzecz j.s.t. i partii politycznych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
-alimenty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz