Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - Subwencja - Jednostki budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - Subwencja - Jednostki budżetowe - strona 1 Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - Subwencja - Jednostki budżetowe - strona 2 Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - Subwencja - Jednostki budżetowe - strona 3

Fragment notatki:

Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych Do sektora finansów publicznych art. 9 obowiązującej ustawy zalicza między innymi:
1) jednostki budżetowe
2) samorządowe zakłady budżetowe
3) państwowe fundusze celowe
4) agencje wykonawcze
5) instytucje gospodarki budżetowej
Ad 1)
Jest to dominująca forma organizacyjno-prawna. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy jednostki budżetowej. Rozliczają się z budżetem metodą per brutto . Jednostki budżetowe (z zastrzeżeniem odrębnych ustaw) tworzą, łączą, i likwidują:
1)   ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe jednostki budżetowe;
2)   organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.
Likwidując jednostkę budżetową w/w organy mogą postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej, która przejmie należności i zobowiązania likwidowanej jednostki. Prezes RM może utworzyć jednostkę budżetową realizującą zadania na rzecz administracji rządowej, jednocześnie określając zakres tych zadań. Jednostka taka podlega Prezesowi RM albo wskazanemu przez niego ministrowi lub kierownikowi urzędu centralnego. Jednostki takie charakteryzują się: - brakiem niedoborów i deficytów
- zwolnieniem ze świadczeń publicznoprawnych (daniny)
- brakiem wolnych środków finansowych
- nie tworzą funduszy celowych
- brak środków na finansowanie swoich wydatków w sposób zwrotny
- jeśli osiągają dochody to trudno związać je z ich działalnością
Ad 2)
Zlikwidowano zakłady państwowe, pozostawiając wyłącznie samorządowe. Powoływane są one dla realizacji zadań własnych j.s.t. ściśle określonych w ustawie. Zadania te są wykonywane odpłatnie. Koszty działalności zakład budżetowy pokrywa z przychodów własnych (metoda budżetowania netto). Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu j.s.t., koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem j.s.t.


(…)

… j.s.t., koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem j.s.t.
Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu:
dotacje przedmiotowe
dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
dotację podmiotową, w zakresie określonym w odrębnych przepisach
dla nowo tworzonego zakładu - jednorazowa dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
Dotacje dla zakładu budżetowego (za wyjątkiem dotacji celowych) nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działalności. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu j.s.t. nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący…
… państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku, pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podatkowych. W szczególnych przypadkach RM, na wniosek ministra nadzorującego, może wyrazić zgodę na niewpłacanie nadwyżki.
Ad. 5)
Nowa forma, zastąpiły gospodarstwa pomocnicze. Tworzone są w celu realizacji zadań publicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz