Hydraulika i hydrologia

note /search

Obliczanie przepływu miarodajnego HIH

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wrocław 15.01.3013r. Instytut Inżynierii Środowiska i geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu PRACA KONTROLNA Z HYDRAULIKI I HYDROLOGII Rok akademicki 2012/2013 Gr.5 Budownictwo rok II ROZWIĄZANIE ZADANIA Z ZASTOSOWANIEM METODY WOŁOSZYNA Dane : Powierzchnia

Obliczanie powierzchni zlewni z zastosowaniem metody Wołoszyna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wrocław 15.01.3013r. Instytut Inżynierii Środowiska i geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu PRACA KONTROLNA Z HYDRAULIKI I HYDROLOGII Rok akademicki 2012/2013 Gr.5 Budownictwo rok II ROZWIĄZANIE ZADANIA Z ZASTOSOWANIEM METODY WOŁOSZYNA Dane : Powierzchnia zlewni – A=52,6km2 Dłu...

Wielkości hydrodynamiczne- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

Wielkości hydrodynamiczne Równanie ciągłości dla strumienia cieczy ∫ ρ u dA = const u - prostopadła do δA Boczne ścianki AB są ograniczone liniami strug - nie przepływa przez nie ciecz. Ciecz jest nie ściśliwa ρ = const. Strumień jest ciągły - cała przestrzeń wypełniona cieczą, stąd Q = vA =...

Hydraulika i hydrologia- wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2135

Wypływ z otworów, przelew Wypływ z otworów Podział otworów w zbiornikach: a) niezatopione i zatopione b) małe i duŜe a) otwór nie zatopiony b) otwór zatopiony Wypływ ustalony z małego otworu Q A1, v1, p1 Równanie Bernouulego p p1 v12 v2 + = z+ + z1 + ρ g 2g ρ g 2g z1 H=z1-z2 ...

Hydraulika i hydrologia- wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1540

Ruch krytyczny (critical flow, kritische Strömung) Dla kaŜdego przekroju poprzecznego sumę energii odniesioną do jednostki masy przepływającej cieczy, liczoną od przyjętego poziomu porównawczego, moŜna wyrazić w następujący sposób: Ec = z + h + α v2 B 2g Je h z pp B Ec = z + h + α v2 ...

Wyk_ad 7

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

Ruch cieczy w gruncie Faza stała Faza gazowa Ośrodkami porowatymi są grunt, beton itp. Woda zawarta w gruncie występuje pod róŜnymi postaciami (wody higroskopijnej, kapilarnej i in.). Jeśli woda wypełnia wszystkie pory gruntu to taki grunt nazywamy nasyconym, natomiast przy odpowiedniej ...

Odwodnienia- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Odwodnienia koryto rzeki poziom wody gruntowej koryto rzeki poziom wody gruntowej wykop koryto rzeki poziom wody gruntowej drenaŜ wykop poziom wody gruntowej koryto rzeki wykop q1 H1 L1 drenaŜ T koryto rzeki strop warstwy nieprzepuszczalnej poziom wody gruntowej kanał ko...

Zlewnie i dorzecza- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617

Zlewnie i dorzecza Zlewnie i dorzecza Dopływ - rzeka lub mniejszy ciek wodny, który nie uchodzi bezpośrednio do morza, ale do innej rzeki. W zaleŜności od tego, z której strony (brzegu) rzeki dopływ łączy się z nią, wyróŜnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne do...

WHydraulika i hydrologia- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Płyn - ciało o module sprężystości postaciowej równym zero; do płynów zaliczamy ciecze i gazy (brak sztywności) Ciecz - płyn o małym współczynniku ściśliwości, który zachowując określoną objętość nie zachowuje określonego kształtu; pod działaniem siły ciężkości ciecz rozlewa się i przybiera kszta...

Hydraulika i hydrologia- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

Parciem cieczy na dowolną zakrzywiona powierzchnię jest geometryczną suma par elementarnych. Obliczenie parcia: wyznaczenie składowych parcia jako rzutów na osie przyjętego układu współrzędnych.Na ściankę działa ciśnienie zewnętrzne p0 (ponad lustrem cieczy) oraz ciśnienie hydrostatyczne. Na dowolne...