Zlewnie i dorzecza- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zlewnie i dorzecza- wykład 9 - strona 1 Zlewnie i dorzecza- wykład 9 - strona 2 Zlewnie i dorzecza- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Zlewnie i dorzecza
Zlewnie i dorzecza
Dopływ - rzeka lub mniejszy ciek wodny,
który nie uchodzi bezpośrednio do morza,
ale do innej rzeki. W zaleŜności od tego,
z której strony (brzegu) rzeki dopływ łączy
się z nią, wyróŜnia się dopływy lewe i prawe.
Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy
tworząc w ten sposób hierarchię sieci rzecznej:
- rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia,
- drugiego, trzeciego, itd. , która tworzy dorzecze i zlewnię.
Zlewnie i dorzecza
Sieć rzeczna – ogół cieków wodnych na określonym terenie.
Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość,
czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków
wodnych przypadających na jednostkę powierzchni,
najczęściej 100 km² oraz jej układ. Układ sieci
rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.
Zlewnie i dorzecza
W zaleŜności od środowiska geograficznego, głównie od
rzeźby terenu, budowy geologicznej a takŜe od stadium
rozwoju sieci rzecznej, rozwinęły się róŜne układy tej sieci.
Układ pierzasty – powstaje w długich wąskich dolinach.
Układ kratowy – występuje w górach o budowie rusztowej,
gdzie rzeki wykorzystują w swym biegu na przemian
subsekwentne odcinki dolin, równoległe do grzbietów
oraz krótkie przełomowe odcinki między grzbietami
Zlewnie i dorzecza
Układ dendryczny – czyli drzewiasty posiada silnie
rozwiniętą sieć rzeczną w górnym biegu w obrębie gór,
a słabiej rozwiniętą w dolnym biegu w obrębie pogórzy lub kotlin.
Układ równoległy – cieki spływają równolegle względem siebie
Układ wachlarzowy – tworzy się najczęściej na stoŜkach
napływowych u podnóŜy gór.
Układ pierścieniowy – cieki spływają w róŜnych
kierunkach z obrzeŜy wzniesienia.
Zlewnie i dorzecza
Układ równoległy, dendryczny
Zlewnie i dorzecza
Sieć rzeczna promienista
Zlewnie i dorzecza
Sieć rzeczna prostokątna
Zlewnie i dorzecza
W zaleŜności od długości i wielkości wyróŜniamy rzeki:
•małe o długości 100-200 km,
dorzecze 1000-10 000 km2
•średnie o długości 200-500 km,
dorzecze 10 000-100 000km2
•duŜe o długości 500-2500 km,
dorzecze 0,1-1 mln km2
•wielkie o długości powyŜej 2500km,
dorzecze ponad 1 mln km2
Zlewnie i dorzecza
Zlewnia - jest to całość obszaru,
z którego wody spływają do
danej rzeki (jeziora, bagna
itp.) lub jej fragmentu.
Zlewnia dotyczy zarówno
wód powierzchniowych,
jak i podziemnych.
Zlewnie i dorzecza
Gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny to znaczy system
składający się z rzeki głównej i jej dopływów, wówczas
pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza,
które jest obszarem z którego wody spływają z jednego
systemu rzecznego. RozróŜniamy zlewnię bezpośrednią,
z której wody spływają bezpośrednio lub za pośrednictwem
małych cieków oraz pośrednia tzn. obszar niekontaktujący się
z danym zbiornikiem bezpośrednio, z którego wody są
doprowadzane do tego zbiornika za pośrednictwem
większego cieku (lub cieków).
Parametry zlewni
Zlewisko - obszar, z którego wszystkie wody
powierzchniowe spływają do jednego punktu
na rzece. Najczęściej tym punktem jest wodowskaz
lub

(…)

… terenu.
Krzywą hipsometryczną sporządza się dla zlewni
róŜnych rzędów i stosuje przy obliczaniu opadu średniego.
Krzywa hipsometryczna jest malejąca, ze wzrostem
powierzchni terenu maleje wysokość terenu.
Zlewnie i dorzecza
Dział wód (dział wodny, wododział) - linia w terenie
oddzielająca dorzecza dwóch rzek, w ten sposób,
Ŝe wody spadające po jednej stronie tej linii spływają
do jednej rzeki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz