Odwodnienia- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienia- wykład 8 - strona 1 Odwodnienia- wykład 8 - strona 2 Odwodnienia- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Odwodnienia
koryto rzeki
poziom wody
gruntowej
koryto rzeki
poziom wody
gruntowej
wykop
koryto rzeki
poziom wody
gruntowej
drenaŜ
wykop
poziom wody
gruntowej
koryto rzeki
wykop
q1
H1
L1
drenaŜ
T
koryto rzeki
strop warstwy
nieprzepuszczalnej
poziom wody
gruntowej
kanał
koryto rzeki
poziom wody
gruntowej
drenaŜ
kanał
koryto rzeki
poziom wody
gruntowej
drenaŜ
kanał
kanał
poziom wody
gruntowej
koryto rzeki
s
q1
q2
H1
q3
H2
L2
L1
B
Równania krzywych depresji:
a) od strony wyŜszego poziomu zasilania:
x
q 
L1 L1x 

y =  0.5 − ( H1 − H 2 ) + H 2 −
 x − x0 + −

B
kT0 
2
B 

b) od strony niŜszego poziomu zasilania:
x
L1 
x

y =  0.5 − ( H1 − H 2 ) + H 2 − q
 0.5 − 
B
kT0 
B

Cykl hydrologiczny
Cykl hydrologiczny (obieg wody w przyrodzie)
opisuje istnienie i ruch wody na,
w i ponad powierzchnią Ziemi.
Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu
i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego,
poprzez gazowy do stałego i na odwrót.
Obieg wody trwa od miliardów lat
i całe Ŝycie na Ziemi jest od niego zaleŜne.
Siłą napędową procesu obiegu wody jest Słońce.
• Woda w oceanie jest podgrzewana i paruje
• w postaci pary unosi się nad oceanem
• wznoszące prądy powietrzne przenoszą parę do atmosfery
• niska temperatura wywołuje proces kondensacji
• poziome prądy powietrzne przenoszą chmury wokół Ziemii
• drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą,
powiększają swoją masę i w postaci opadu spadają na ziemię.
• część wód opadowych i roztopowych spływa po powierzchni
ziemi (odpływ powierzchniowy)
• po dotarciu do rzek jako przepływ rzeczny podąŜa w stronę
oceanu
• woda spływająca po powierzchni lub przesiąkająca w głąb
zasila jeziora słodkiej wody
• znaczna część wody przesiąka, infiltruje do gruntu
• płytkie wody gruntowe wykorzystywane są przez system
korzeniowy roślin
• w roślinach woda transpirowana jest przez powierzchnię liści i
z powrotem przedostaje się do atmosfery
PrzewaŜająca
ilość
wody
jest
magazynowana w oceanach przez czas
dłuŜszy niŜ ten potrzebny dla pełnego cyklu
hydrologicznego.
Ocenia się, Ŝe w oceanach znajduje się
około 1,338,000,000 km3 wody.
Stanowi to około 96.5% całkowitych
zasobów.
Szacuje się równieŜ, Ŝe oceany w około
90% zasilają proces parowania.
W okresach oziębienia klimatu na Ziemi
znaczna część wody została uwięziona w
róŜnych formach zlodowacenia (pokrywa
lodowa, lodowce), zmniejszając tym
samym dostępną objętość wody dla innych
elementów cyklu.
W czasie ostatniej epoki lodowcowej
prawie jedną trzecią powierzchni Ziemii
pokrywały lodowce, a poziom oceanów był
o około 122 m niŜszy od dzisiejszego.
Około 3 milionów lat temu, kiedy Ziemia
była cieplejsza, oceany mogły być nawet
50 m powyŜej stanu dzisiejszego.
Parowanie z oceanów jest podstawowym
sposobem przedostawania się wody do
atmosfery. Parowanie jest procesem, w
którym woda zmienia postać z ciekłej na
gazową. Jest to najwaŜniejszy etap cyklu
hydrologicznego, kiedy to woda pojawia
się w atmosferze w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz