Wyk_ad 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyk_ad 7 - strona 1 Wyk_ad 7 - strona 2 Wyk_ad 7 - strona 3

Fragment notatki:

Ruch cieczy w gruncie
Faza
stała
Faza
gazowa
Ośrodkami porowatymi są grunt, beton itp.
Woda zawarta w gruncie występuje pod róŜnymi
postaciami (wody higroskopijnej, kapilarnej i in.).
Jeśli woda wypełnia wszystkie pory gruntu to taki
grunt nazywamy nasyconym,
natomiast przy odpowiedniej
wielkości porów część tej wody moŜe porusza
się pod wpływem siły cięŜkości.
Jest to tzw. woda gruntowa (grawitacyjna).
Woda grawitacyjna, zwana teŜ wodą wolną,
moŜe zalegać lub przepływać w warstwie wodonośnej
przy swobodnym zwierciadle wody oddzielającym
strefę obszaru nasyconego od strefy nie nasyconej;
moŜe takŜe występowa pod ciśnieniem
między dwoma warstwami gruntu nieprzepuszczalnego,
i wtedy nazywana jest wodą artezyjską.
Fizyczne właściwości gruntu zaleŜą głównie od rodzaju,
kształtu i wymiarów ziaren. Jednym z waŜniejszych
parametrów gruntu jest współczynnik porowatości przestrzennej
n będący stosunkiem objętości porów gruntu do całej objętości
danej próbki. Dla ziaren o jednakowej średnicy porowatość przestrzenna
mieści się w granicach 0,259

(…)

… się, Ŝe w
zasięgu oddziaływania studni R zwanym zasięgiem
depresji, połoŜeniu zwierciadła wody gruntowej
znajduje się na pierwotnym, statycznym poziomie.
Dla przybliŜonego określenia zasięgu depresji
moŜna posłuŜyć się wzorem Sichardta
R = 3000 s k
gdzie R - zasięg depresji (m)
s - depresja w studni (m)
k -współczynnik filtracji (m/s).
Gdy woda dopływa do studni warstwą wodonośną o
określonej miąŜszości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz