Ochrona własności intelektualnej - strona 5

Przej_ście autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41.  1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1)  autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy ; 2)  nabywca autorskich praw majątkow...

Przepisy ogólne prawo autorskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Przepisy ogólne Art. 110 1 . 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje Komisję Prawa Autorskiego, zwaną dalej "Komisją". 2. Do zadań Komisji należy: 1)  rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z u...

Przepisy przejściowe i końcowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Przepisy przejściowe i końcowe Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 1)  ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie; 2)  do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie wygasły; 3)  do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które...

Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych Art. 69. Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycz...

Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy Art. 110 17 . 1. Organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 107, wskazuje zespół orzekający Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego zespołu, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez ...

Własność intelektualna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Własność - najszersze możliwe uprawnienie do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią. Właściciel rzeczy decyduje o jej istnieniu, o tym kto, kiedy, na jakich warunkach i w jaki sposób może z rzeczy korzystać. Twórca może nie udostępniać utworu nikomu lub może sprzedać prawa do jego eksploatacji ...

Prawo cytatu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

PRAWO CYTATU - art. 29.1 ustawy z 1994 1. wolno przyłączać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Prawo cytatu odnosi się do wszystki...

Ochrona własności intelektualnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 6391

Pierwszy plik to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej korupcji. Drugi plik to test zamknięty z odpowiedziami, składający się 160 pytań. Ostatni plik zawiera wyjaśnienie definicji takich jak: prawo autorskie, wynalazek, patent, dozwolony użytek osobisty, . znak towarowy, prawo ochronne na znak towar...

Ochrona Własności intelektualnej - referat

 • Politechnika Białostocka
 • dr Agnieszka Baran
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 917
Wyświetleń: 15512

...Chronione oznaczenia geograficzne również dotyczą produktu powiązanego z obszarem geograficznym, którego nazwę noszą. Jednak powiązanie to jest innego rodzaju niż powiązanie z danym obszarem geograficznym produktu, którego dotyczy chroniona nazwa pochodzenia. Aby uzyskać ochronę oznaczenia ge...

Prawo autorskie - Dobro niematerialne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa autorskiego Prawo autorskie Źródła prawa autorskiego Ustawa Rozporządzenia Orzecznictwo Literatura Prawo autorskie Przedmiot i podmiot prawa autorskiego Autorskie prawa osobiste