Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy - strona 1 Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy - strona 2

Fragment notatki:

Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy Art. 110 17 . 1. Organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 107, wskazuje zespół orzekający Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego zespołu, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego Komisji.
2. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1, może złożyć:
1)  twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego;
2)  organizacja zbiorowego zarządzania, która na podstawie treści udzielonego jej zezwolenia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polu eksploatacji, którego dotyczy wniosek;
3)  organizacja zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
4)  podmiot korzystający z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.
3. Uczestnikami postępowania, o którym mowa w ust. 1, są:
1)  wnioskodawca;
2)  organizacje zbiorowego zarządzania, które na podstawie treści udzielonego im zezwolenia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządzają prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polu eksploatacji, którego dotyczy wniosek;
3)  organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których działalność objęta jest zakresem wniosku, jeżeli złożą wniosek o udział w tym postępowaniu.
4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.
5. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza ogłoszenie o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1. Do ogłoszenia stosuje się przepis art. 110 12  ust. 8.
6. Od orzeczenia zespołu orzekającego Komisji wydanego w trybie określonym w ust. 1-4, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje odwołanie do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz