Ochrona własności intelektualnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 7210
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej  - strona 1 Ochrona własności intelektualnej  - strona 2 Ochrona własności intelektualnej  - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy plik to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej korupcji.
Drugi plik to test zamknięty z odpowiedziami, składający się 160 pytań.
Ostatni plik zawiera wyjaśnienie definicji takich jak: prawo autorskie, wynalazek, patent, dozwolony użytek osobisty, . znak towarowy, prawo ochronne na znak towarowy, wzór przemysłowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:
działalność o indywidualnym charakterze
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze
każda działalność twórcza
2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:
określona wartość utworu właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu
ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci 3. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory: odkrycia i idee
plastyczne
fotograficzne
4. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia: ale musi mieć postać ukończoną
chociażby miał postać nieukończoną
ale należy go zarejestrować
5. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja: jest przedmiotem prawa autorskiego nie jest przedmiotem prawa autorskiego jest przedmiotem prawa autorskiego w zależności od opracowania
6. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia: zgody organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
ministerstwa właściwego ds. kultury i sztuki
twórcy utworu pierwotnego
7. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli opracowanie nie zostało rozpowszechnione w ciągu: trzech lat od jego udzielenia
pięciu lat od jego udzielenia pięciu lat od powstania utworu
8. Jeżeli twórca utworu pierwotnego cofnął zgodę po upływie czasu wymaganego do rozpowszechnienia opracowania, to: wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi
wypłacone twórcy wynagrodzenie podlega zwrotowi
wypłacone twórcy wynagrodzenie może podlegać zwrotowi 9. Utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem:
uważa się za opracowanie nie uważa się za opracowanie można uważać za opracowanie, w zależności od tego utworu 10. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić:
twórcę i tytuł utworu pierwotnego
tylko twórcę utworu pierwotnego
tylko tytuł utworu pierwotnego 11. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego: w każdym przypadku
o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter
jeżeli zawierają inne utwory
12. Przedmiot prawa autorskiego stanowią:
akty normatywne lub ich urzędowe projekty
urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
artykuły prasowe
13. Do utworów, które zostały opublikowane równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą:
stosuje się przepisy ustawy o prawach autorskich
nie stosuje się przepisów ustawy o prawach autorskich
można stosować przepisy ustawy o prawach autorskich, w zależności od kraju, w którym równocześnie opublikowano utwór


(…)

… od jej obrony
3 miesięcy od jej obrony
6 miesięcy od jej obrony
32. Autorskie prawa osobiste: nigdy nie wygasają
wygasają z chwilą śmierci autora
wygasają z upływem 70 lat po śmierci autora
33. Autorskie prawa osobiste: podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
podlegają zrzeczeniu się, ale nie zbyciu
34. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego…
… przysługujących autorowi utworu albo normy prawne upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1] z późn. zm. wyróżnia: autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. Powody istnienia autorskiego prawa majątkowego Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych właśnie praw są m.in. następujące szkody: -utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów, - straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów, - straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami. Autorskie Prawa osobiste Są prawami "ojcostwa utworu" i obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska…
… nad korzystaniem z dzieła. Warto nadmienić, że prawo do anonimowej publikacji dzieła jest często wykorzystywane w umowach kupna/sprzedaży utworów - umowne zobowiązanie nabywcy do anonimowego rozpowszechniania dzieła jest de facto zrzeczeniem się przez twórcę autorskiego prawa osobistego do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem. Ochrona autorskich praw osobistych Twórca, którego autorskie prawa osobiste…
…. 1 pkt 1-3 i 6 mogą wystąpić:
  1)   (skreślony);
  2)   krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców;
  3)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy konsumentów;
  4)   (skreślony).
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art…
… Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Art. 22b. 1. W razie skazania za przestępstwo z art. 229 Kodeksu karnego popełnione przez osobę, o której mowa w art. 15a pkt 2-3, sąd przesyła odpis prawomocnego wyroku wraz z odpisem akt sprawy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Jeżeli postępowanie karne o przestępstwo z art. 229 Kodeksu karnego przeciwko osobie, o której mowa w art. 15a pkt 2-3, nie może się toczyć z powodu okoliczności wyłączających ściganie, wymienionych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-10 Kodeksu postępowania karnego, sąd albo prokurator, umarzając postępowanie, przesyła odpis prawomocnego orzeczenia wraz z odpisem akt sprawy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Art. 22c. 1. Po otrzymaniu odpisu orzeczeń, o których mowa w art. 22b, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów…
… lub w inny sposób przez niego oznaczone:
nie są oryginalnymi egzemplarzami utworu
są oryginalnymi egzemplarzami utworu
są nieoryginalnymi egzemplarzami utworu
38. Za dokonaną zawodowo odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych twórcom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości: 2 % ceny
3 % ceny
5 % ceny
39. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów, czystych nośników…

od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej
107. Kierownik zespołu: jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania
nie jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania
jest częściowo umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania
108. Fonogramem jest: pierwsze utrwalenie sekwencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz