Prawo własności intelektualnej - prawo autorskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 4620
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności intelektualnej -  prawo autorskie - strona 1 Prawo własności intelektualnej -  prawo autorskie - strona 2 Prawo własności intelektualnej -  prawo autorskie - strona 3

Fragment notatki:

prawo własności intelektualnej własność intelektualna - dobra, wartości niematerialne, różne od rzeczy
wyróżniamy: prawo autorskie (twórczość autorska) w ramach prawa cywilnego i prawo własności przemysłowej (twórczość przemysłowa: patenty i znaki towarowe)
AKTY PRAWNE:
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa - Prawo własności przemysłowej,
ustawa o ochronie baz danych,
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego;
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego; prawo autorskie Prawo autorskie ( ang. copyright , symbol: © ) - pojęcie prawnicze oznaczające (1) ogół praw przysługujących autorowi utworu albo (2) przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Powody istnienia autorskiego prawa majątkowego Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych właśnie praw są m.in. następujące szkody:
utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów,
straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów,
straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami.
Pamiętać należy, że zbyt restrykcyjne prawa autorskie utrudniają rozwój twórczości, a także realizację projektów opartych na współpracy między grupami twórców, lub też powodują ograniczanie dostępności do wolnych licencji . PRZEDMIOT prawa autorskiego utwór przejaw działalności twórczej, indywidualnej) - niematerialne dobro;
rezultat pracy człowieka;
bez znaczenia poziom wartości twórczej;
konieczne jest ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci (umożliwia percepcję przez inne osoby niż twórca) ≠ utrwalenie; polskie prawo nie wymaga rejestracji utworu
RODZAJE UTWORÓW:
zależne
samoistne
inspirowane
łączne
zbiorowe Podmioty prawa autorskiego TWÓRCA
PRACOWADCA TWÓRCY - jeżeli pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązku wynikających ze stosunku pracy to jego pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do tego utworu RODZAJE PRAW: AUTORSKIE PRAWO OSOBISTE - chroni więź twórcy z utworem (niezbywalne)


(…)

… i topografii układów scalonych;
Zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
Zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Patent
Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP
Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym
Podmioty…
…, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy;
Osoby wymienione powyżej są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy;
AUTORSKIE PRAWO MAJĄTKOWE - rozporządzanie i korzystanie z utworu w celu osiągnięcia wynagrodzenia (ograniczenie tylko drogą ustawy) i obejmuje wszystkie pola eksploatacji (utrwalenie, zwielokrotnienie, reprodukcję)
Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat 70 od śmierci twórcy;
Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy
UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności;
Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione;
Twórca…
… całości lub części cudzego utworu, albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (plagiat)
Prawo własności przemysłowej
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU. z 2001 r. nr 49 poz. 508) normuje:
Stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz