Ochrona własności intelektualnej - materiały na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 5404
Wyświetleń: 7350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - materiały na kolokwium - strona 1 Ochrona własności intelektualnej - materiały na kolokwium - strona 2 Ochrona własności intelektualnej - materiały na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:W szczególności, wyróżnia się następujące utwory:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
- plastyczne,
- fotograficzne,
- muzyczne i słowno-muzyczne,
- audiowizualne (w tym wizualne i audialne)
- lutnicze,
- wzornictwa przemysłowego,
- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne.

Ograniczenia ochrony patentowej
Uprawniony z patentu nie może zabronić:
- korzystania z wynalazku, który znajduje się w kraju ochrony przejściowo (tzw. przywilej komunikacyjny)
- korzystania z wynalazku z uwagi na ważny interes państwowy (za wynagrodzeniem)
- korzystania z wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych
- wykonania leku, (który stanowi wynalazek) w aptece na podstawie recepty
- korzystania z wynalazku osobie, która w dobrej wierze korzystała z wynalazku, w dacie jego pierwszeństwa – może ona z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w tym samym zakresie, w jakim korzystała do tej pory (tzw. prawo uprzednio używającego),
- korzystania z wynalazku we własnym zakresie (w celach niezarobkowych).


MATERIAŁ NA KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z OWI
PRAWO AUTORSKIE
Prawo autorskie - ogół praw przysługujących autorowi utworu, upoważniających go do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.
Utwór - przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
W szczególności, wyróżnia się następujące utwory:
- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
- plastyczne,
- fotograficzne,
- muzyczne i słowno-muzyczne,
- audiowizualne (w tym wizualne i audialne)
- lutnicze,
- wzornictwa przemysłowego,
- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne.
Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Pojęcia związane z utworem:
- Utwór opublikowany - utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie
- Opublikowanie równoczesne utworu - opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji
- Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony publicznie
Autorskie prawo osobiste - jest prawem "ojcostwa utworu" i obejmuje przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest niezbywalne (nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę).
Autorskie prawa majątkowe - zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy (albo w określonych przypadkach wydawcy lub producenta) utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień.
Czas trwania autorskich praw majątkowych
- Cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci,
- Jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.
Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca:
- 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu,
- Gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustale

(…)

… zgłoszenia w Urzędzie Patentowym), które upoważnia właściciela do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju.
Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem…
… patentów na ten sam wynalazek udzielonych prze różne urzędy patentowe tworzy tzw. rodzinę patentów.
Czym rożni się wzór przemysłowy od użytkowego?
Prawo ochronne (10 lat) wzoru użytkowego dotyczy kształtu, budowy i zestawienia o trwałej postaci produktu, natomiast prawo z rejestracji (25 lat) chroniące wzór przemysłowy dotyczy ochrony wyglądu, estetyki a nie budowy.
Czy naśladowanie wynalazków jest czynem…
… się poziomem wynalazczym, a należy do kategorii urządzeń może uzyskać ochronę w formie prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Kryterium pomocniczym, jest także kryterium dostatecznego ujawnienia - możliwości technicznej realizacji wynalazku na podstawie informacji zawartych w jego opisie i na rysunku bez dodatkowego wysiłku twórczego.
Dokument patentowy
Zgłoszenie patentowe publikowane jest przez urząd patentowy
… zakresie (w celach niezarobkowych).
Data pierwszeństwa - jest datą dokonania pierwszego prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego. Zgłoszenie takie daje zgłaszającemu prawo do korzystania z prawa pierwszeństwa przy dokonywaniu takiego samego zgłoszenia w innych państwach w terminach:
- 12 miesięcy dla zgłoszenia…
… jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych." (np. kształt naczynia, meble, glazura, itp.).
Znak towarowy - niepowtarzalna nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz lub motyw użyty przez przedsiębiorstwo podczas kampanii reklamowych w celu uzyskania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz