Ochrona własności intelektualnej - Autorskie prawa majątkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - Autorskie prawa majątkowe - strona 1

Fragment notatki:


1) Ochrona własności intelektualnej, 5 stron: porządek prawny ue; własnośd intelektualna i przemysłowa- dobra niematerialne; utwory samoistne; utwory niesamoistne; co można, a czego nie można przytaczać w utworach; prawa autorskie osobiste; ograniczenia praw majątkowych; sublicencje; patent europejski.

2) Prawa autorskie, 2 strony: zasady prawa autorskiego; autorstwo domniemane; nabycie pierwotne; rodzaje utworów; utwór pracowniczy; utwór zależny; użytek publiczny w sferze nadawania utworu; prawo cytatów.


(…)

…, adaptacje). Utwory zbiorowe- encyklopedie- autorskie prawo przysługuje producentowi lub wydawcy. Do poszczególnych części utworów zbiorowych mających samodzielne znaczenie autorskie prawa majątkowe przysługują twórcom . Programy komputerowe- Prawa autorskie- osobiste- powstają na rzecz twórcy i współtwórcy, majątkowe- odnoszą się do twórcy, współtwórcy, prawodawcy. Twórca- osoba której wizerunek w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu. Majątkowe prawa autorskie mogą…- przysługiwad pracodawcy. Jeśli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej pracodawca którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nabywa autorskie prawa majątkowe…
… trzecie korzystając z utworu muszą uzyskad zezwolenie twórcy lub jego następcy. Autorskie prawa majątkowe różnią się od autorskich praw osobistych tym, że są w pewien sposób ograniczone, a także tym że jest możliwośd obrotu nimi. Prawo do korzystania z utworu- oznacza że podmiot uprawniony może swojego utworu używad w różny sposób, czerpiąc konkretne zyski. Udzielnie licencji na korzystanie z utworu…
… ochronie. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 obejmującej prawo do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu, rozpowszechniania, przystosowywania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programach komputerowych z zachowaniem praw osoby. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi - stowarzyszenia…
… wynalazku do Urzędu Patentowego: dokonane w dniu w którym wpłynęło ono do urzędu patentowego. Wynalazek: 1. Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki które są nowe, posiadające poziom wynalazczy, na takie które nadają się do przemysłowego wykorzystania. Wynalazek jest nowy jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stan techniki to wszystko to co przed datą zgłoszenia wynalazku…
… i literackiej i określa się je jako przedmioty prawa autorskiego. Drugą grupę stanowią dobra niematerialne będące przedmiotem własności przemysłowej. Katalog obejmuje wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Poza tym reguluje przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1. Akty normatywne lub ich urzędowe…
… dydaktycznych i naukowych zamieszczad rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach. Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje prawo do opublikowania pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student który ją przygotował może ją opublikowad chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz