Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5159
Wyświetleń: 9002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej - strona 1 Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej - strona 2 Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej - strona 3

Fragment notatki:


Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest : działalność o indywidualnym charakterze
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze każda działalność twórcza
2. Warunkiem zaistnienia praw autorski ch jest: określona wartość utworu właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu
ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci 3. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory: odkrycia i idee plastyczne
fotograficzne
4. Utwór jest przedmiotem prawa autorski ego od chwili ustalenia: ale musi mieć postać ukończoną
chociażby miał postać nieukończoną ale należy go zarejestrować
5. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłu maczenie, przeróbka, adaptacja: jes t przedmiotem prawa autorskiego nie jest przedmiotem prawa autorskiego jest przedmiotem prawa autorskiego w zależności od opracowania
6. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia : zgody organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
ministerstwa właściwego ds. kultury i sztuki
twórcy utworu pierwotnego 7. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli opracowanie nie zostało rozpowszechnione w ciągu : trzech lat od jego udzielenia
pięciu lat od jego udzielenia pięciu lat od powstania utworu
8. Jeżeli twórca utworu pierwotnego cofnął zgodę po upływie czasu wymaganego do rozpowszechnienia opracowania, to: w ypłacone twórcy wyn agrodzenie nie podlega zwrotowi wypłacone twórcy wynagrodzenie podlega zwrotowi
wypłacone twórcy wynagrodzenie może podlegać zwrotowi 9. Utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem: uważa się za opracowanie nie uważa się za opracowanie można uważać za opracowanie, w zależności od tego utworu 10. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić: twórcę i tytuł utworu pierwotnego tylko twórcę utworu pierwotnego
tylko tytuł utworu pierwotnego 11. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego : w każdym przypadku o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter
jeżeli zawierają inne utwory
12. Przedmiot prawa autorskiego stanowią: akty normatywne lub ich urzędowe projekty
urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
artykuły prasowe
13. Do utworów, które zostały opublikowane

(…)

… od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie:
dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
trzech lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
pięciu lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
30. Pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta przysługuje:
studentowi
uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową
promotorowi studenta
31. Student, który przygotował pracę dyplomową może ją opublikować, jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu: 1 miesiąca od jej obrony
3 miesięcy od jej obrony
6 miesięcy od jej obrony
32. Autorskie prawa osobiste: nigdy nie wygasają
wygasają z chwilą śmierci autora
wygasają z upływem 70 lat po śmierci autora
33. Autorskie prawa osobiste: podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
podlegają zrzeczeniu się, ale nie zbyciu
34. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania to:
autorskie prawo osobiste
autorskie prawo majątkowe
prawo pokrewne osobiste
35. Autorskie prawa majątkowe: podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy
nie podlegają egzekucji, nawet jeśli nie służą twórcy
nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy
36. Twórcy…
… przejście autorskich praw majątkowych do utworu
powoduje przejście autorskich praw osobistych do utworu
nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu
71. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych: nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
może mieć formę ustną
72. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór…
… nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego: nie może wystąpić małżonek, a również zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
może wystąpić małżonek, ale nie jego zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa 98. Twórca może żądać od osoby…
… zarządzania prawami autorskimi
Rada Ministrów Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
122. Ściganie przestępstw określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych następuje: z oskarżenia publicznego bez konieczności złożenia wniosku pokrzywdzonego
na wniosek pokrzywdzonego
z oskarżenia prywatnego
123. Patentu udziela się na: wynalazki
wynalazki, wzory przemysłowe, wzory…
…. Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi:
10 lat od dnia zgłoszenia
15 lat od dnia zgłoszenia
20 lat od dnia zgłoszenia
138. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie:
ochronnym wzoru użytkowego
patentowym wzoru użytkowego
rejestrowym wzoru patentowego
139. Aby wzór przemysłowy mógł być wpisany do właściwego rejestru: nie musi być nowy
musi być nowy i mieć indywidualny charakter postaci
nie musi mieć indywidualnego charakteru postaci
140. Na wzór przemysłowy udziela się:
prawa z rejestracji
prawa ochronnego
patentu
141. Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na:
15 lat od dnia zgłoszenia
25 lat od dnia zgłoszenia
30 lat od dnia zgłoszenia
142. Aby wzory użytkowe lub przemysłowe były chroniony w krajach europejskimi…

5 % ceny
39. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów, czystych nośników służących do utrwalania są obowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania opłat w wysokości nieprzekraczającej:
3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
5 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
6 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży…
… do zespołowego artystycznego wykonania
jest częściowo umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania
108. Fonogramem jest: pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny
pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych
utwór audiowizualny
109. Wideogramem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz