Ochrona własności intelektualnej - strona 11

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

USTAWA z dnia 23.06.2003 o OCHRONIE PRAWNEJ ODMIAN ROŚLIN   Odmiana oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego  znanego stopnia, która niezależnie od tego czy w pełni odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa: jest określana na podstawie przejawianych ...

Rozpowszechnianie zgodne z prawem, przykłady.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: a)     już rozpowszechnione: sprawozdania z aktualnych wydarzeń aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało to wyraźnie zastrzeżone aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie b) kró...

Prawo autorskie osobiste.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Wolno rozpowszechniać: utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach - jednakże nie do tego samego użytku utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotografie, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą...

Wynalazki biotechnologiczne, definicje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Wynalazek biotechnologiczny - rozumie się przez to wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.   Materiał biologicz...

Patentowanie wynalazków biotechnologicznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Za wynalazki biotechniczne których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami uważa się: sposoby klonowania ludzi sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych i handlowych sposoby mody...

Ochrona własności intelektualnej - Znak towarowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bogdan Fischer
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WSTĘP DO PRAWA OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚĆ    najszersze prawo do rzeczy; właściciel względem rzeczy ma w szczególności uprawnienia do jej: o posiadania (ius possidendi)  jeśli ktoś inny niż właściciel będzie używać, to będzie posiadaczem. o używania (ius utendi)  zgodn...

Wiedza jako pojęcie wiedzy w filozofii

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

Wiedza - termin używany powszechnie, dotychczas nie posiada jeszcze ogólnie uznanej definicji . Za klasyczną uznaje się definicję Platona z dialogu Teajtet , gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do sformułowania definicji, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Nowa Encykloped...

Prawa do fonogramów i wideogramów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Prawa do fonogramów i wideogramów Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych. 2. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizual...

Rozstrzyganie sporów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Rozstrzyganie sporów Art. 110 18 . 1. Spory dotyczące stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń oraz spory związane z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21 1  ust. 1, mogą być rozpatrywane w drodze postępowania mediacyjnego pomiędzy stronami. 2. Mediacja jest dobrowolna. 3. Przew...

Akty prawne i koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Akty prawne Własność intelektualna jest uregulowana w różnych gałęziach prawa. Zawiera konstrukcje typowe dla regulacji prawa rzeczowego , zobowiązań , a normy części ogólnej i prawa spadkowego stosuje się wprost do stosunków uregulowanych przez