Ochrona własności intelektualnej - Znak towarowy

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - Znak towarowy - strona 1 Ochrona własności intelektualnej - Znak towarowy - strona 2 Ochrona własności intelektualnej - Znak towarowy - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP DO PRAWA OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
WŁASNOŚĆnajszersze prawo do rzeczy;
właściciel względem rzeczy ma w szczególności uprawnienia do jej:
o posiadania (ius possidendi)
 jeśli ktoś inny niż właściciel będzie używać, to będzie posiadaczem.
o używania (ius utendi)
 zgodnie z przeznaczeniem;
 trzeba liczyć się z innymi używającymi.
o pobierania pożytków (ius fruendi)
 prawa
 np. najem mieszkania.
 rzeczy
 np. zbieranie jabłek.
o zużycia (ius abutendi)
o rozporządzania (ius dispondendi)
 możliwość dokonywania czynności prawnych.
granicami korzystania z rzeczy są przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i społecznogospodarcze przeznaczenie danej własności.
RZECZ

przedmiot materialny (art. 45 KC)
o wyodrębniony na tyle, że może stanowić samoistne dobro i być może przedmiotem
obrotu (rzeczami nie są np. utwory literackie, energia, zwierzęta);
o dzielimy na nieruchomości i ruchomości.
DOBRA NIEMATERIALNEwystępują w obrocie cywilno-prawnym, nieposiadające postaci materialnej;
stanowią wynik twórczości artystycznej naukowej i wynalazczej;
problematykę dóbr niematerialnych regulują przepisy różnych gałęzi prawa, np. cywilnego,
administracyjnego lub karnego.
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE


zakres prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej:
o ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
o ustawa o ochronie bez danych.
zakres prawa własności przemysłowej:
o prawo własności przemysłowej;
o ustawa o zwalczaniu nieuczciwości konkurencji.
PRZEDMIOTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

projekty wynalazcze, w tym:
o wynalazki - patent


 rozwiązanie techniczne wprowadzające coś nowego.
o wzory przemysłowe – prawo z rejestracji
 design;
 zastosowany materiał.
o wzory użytkowe – prawo ochronne
 rozwiązanie o charakterze usprawniającym korzystanie z urządzenia.
o topografia układu scalonego – prawo z rejestracji
 zastrzeganie.
o projekty racjonalizatorskie
 charakter techniczny;
 użytkowość;
 design;
 wszystko razem.
znaki towarowe – prawo ochronne
o przedstawiające logo.
oznaczenia geograficzne – prawo z rejestracji
o powiązanie między jakością a miejscem wyprodukowania produktu.
PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO – UTWORY

wyrażane:
o słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne, programy komputerowe);
o plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego;
o architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne;
o muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne,
pantomimiczne;
o audiowizualne (wizualne, audialne).
PRZEDMIOT PRAW POKREWNYCH

artystyczne wykonania
o wszelkie charakteryzacje, wystąpienia, choreografie, itd.
fonogramy i wideogramy;
emisje programów radiowych lub telewizyjnych;
pierwsze wydania (tzw. wydania pośmiertne)
o 30 lat od wydania staje się utworem wolnym, normalnie 70 lat od śmierci autora.
wydania naukowe lub krytyczne
o nie wymagana jest zgoda na publikację, jak to jest

(…)

… jest zbiorowo zarządzanie i ochrona
powierzonych i praw autorskich lub praw pokrewnych praz wykonanie uprawnień
wynikających z ustawy;
nie ma potrzeby kontaktowania się z autorem, który należy do takich organizacji, można się
skontaktować z samym stowarzyszeniem, by uzyskać zgodę.
CZTERNAŚCIE O.Z.Z.

zgodę na prowadzenie działalności udzielna minister kultury;
największym jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, które reprezentuje między innymi autorów
dzieł literackich, kompozytorów, scenarzystów;
każda organizacja ustala cennik określając minimalne stawki, jakie nalezą się za wykorzystanie
utworów z powierzonego jej repertuary
chodzi o utwory już opublikowanie, bo system tantiem nie dotyczy wynagrodzeń za stworzenie
dzieła, jego pierwsze wykonanie cz nagranie;
w tej dziedzinie twórcy się sami…
… – najsłynniejszy (1999, Holandia).
TELETURNIEJE


Milionerzy;
Moment Prawdy.
SERIALE
Miodowe Laa;
Ojciec Mateusz;
Kasia i Tomek;
BrzydUla
POLSKIE FORMATY

Pitbull;
Glina;
Plebania;
Londyńczycy;
M jak Miłość.
FORMATY – DLACZEGO OPŁACA SIĘ KUPOWAĆ?

nadawcy telewizyjni poszukują obecnie pewnych rozwiązań, programów, których popularność
została potwierdzona na innych rynkach…


plagiatowanie formatu może przybierać różne formy:
o wierne kopie;
o zmiana niektórych elementów.
POZAPRAWNE ŚRODKI STOSOWANE DLA OCHRONY FORMATÓW
szpiegostwo – zatrudnianie tzw. spotterów;
zaufanie – bardzo ceniona wartość w formatowym biznesie;
stopień skomplikowania biblii formatu;
tajemnica;

list-straszak (detergent letter).
PRAWO AUTORSKIE W GRACH I PROGRAMACH, NOWE WYZWANIA PRAWA AUTORSKIEGO…

abandonware;
adware;
AGPL;
apache;
APSL (Apple Public Source License);
Beerware;
BOX;
CDDL (Common Development and Distribution License);
CPL (Common Public License);
donationware;
freeware;
GNU GPL (GNU General Public License);
GNU LGPL (GNU Lesser General Public License);
IDPL (Initial Developer’s Public License);
IPL (InterBase Public License);
licencja artystyczna (twórcza, Artistic License);
licencja…
… BSD;
licencja X11 (MIT);
MOPL;
MPL (Mozilla Public License);
NLP (Nestscape Public License);
OEM;
postcardware (cardware);
Public Domain (PD);
shareware;
shared source;
SMSware;
trial.
RODZAJE LICENCJI


licencje niewyłączne
o w których udzielający licencji może zezwolić na korzystanie z utworu wielu osobom
równocześnie, które nie muszą mieć formy pisemnej.
licencje wyłączne (rzadkość w przypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz