Prawo zamówień publicznych

note /search

Prawo zamówień publicznych-materiały z ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 2604
Wyświetleń: 4725

Zamówieniem publicznym  jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a  wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Do zasad wymienionych w ustawie należą: • Zasada uczciwej konkurencji • Zasada równości(równe traktowanie wykonawców na wszystkich etapach  postępowa...

Przedmiot zamówienia

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1827

Prawo zamówień publicznych    Przedmiot  Zamówienia   •Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za  pomocą cech technicznych i jakościowych, z  zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy  europejskie lub norm innych państw członkowskich  E...

Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1372

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. z 2004 roku Nr  19, poz. 177 z późn. zmianami     PRZEPISY PRAWA ZWIĄZANE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH   •Kodeks Cywilny   •Kodeks Spółek Handlowych   •

Przetarg nieograniczony

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1687

PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH                                    Przetarg nieograniczony           •To tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na  publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać  wszyscy zainteresowani wykonawcy.   •Moment wszczęcia postępowania to:   -Ogłoszenie o zamó...

Zapytanie o cenę

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1652

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     Zapytanie o cenę   • Art. 69.  Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym  zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie  wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.   • Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapyta...

Roboty budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Roboty budowlane Za roboty budowlane w rozumieniu ustawy należy traktować wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w...

Usługi - definicja prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

Usługi Przez usługi należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr...

Wyłączenia przedmiotowe od stosowania ustawy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Wyłączenia przedmiotowe od stosowania ustawy Wyłączenia przedmiotowe od stosowania ustawy zawarto w treści art. 4 p.z.p. Ustawa nie znajduje zastosowania do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej niż określonej w ustawie, b) umów mię...

Dostawy - definicja prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

Dostawy Zgodnie z definicją dostawy zawartą w art. 2 pkt 2 p.z.p. przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta odbiega od znaczenia nadanego temu pojęciu przez przepisy praw...

Definicja zamówienia publicznego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1792

Tytuł: Definicja zamówienia publicznego Niniejszy komentarz przedstawia definicję zamówienia publicznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Scharakteryzowano również istotę dostaw, robót budowlanych i usług w kontekście regulacji prawnych o zamówieniach publicznych. Omówiono także wyłączenia...