Zapytanie o cenę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapytanie o cenę - strona 1 Zapytanie o cenę - strona 2 Zapytanie o cenę - strona 3

Fragment notatki:

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     Zapytanie o cenę   • Art. 69.  Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym  zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie  wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.   • Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania  o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi  powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.    • Art. 71.  1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o  cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców  świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy  lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia  konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.     Zapytanie o cenę   •2.  Wraz z zaproszeniem do składania ofert  zamawiający przesyła specyfikację istotnych  warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt  8 i 15 nie stosuje się. D)   • Art. 72.  1. Każdy z wykonawców może zaproponować  tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi  się negocjacji w sprawie ceny.   •2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,  który zaoferował najniższą cenę.   • Art. 73.  Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64  ust. 1 stosuje się odpowiednio.     Zamówienie z wolnej ręki   • Art. 5. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są  usługi:    • 1) w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjątkiem związanych z  konwojowaniem pieniędzy i kosztowności,    • 2) socjalne,    • 3) hotelarskie lub restauracyjne,    • 4) transportu kolejowego,    • 5) transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej,    • 6) prawnicze,    • 7) rekrutacji lub pozyskiwania personelu,    • 8) szkoleniowe lub edukacyjne,    • 9) zdrowotne,    • 10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieci  radiowej i telewizyjnej,    • 11) detektywistyczne,    • 12) związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej      Zamówienie z wolnej ręki   • – zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów  składania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie  właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia  przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia,  zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a dla zamówień określonych w pkt 3-

(…)


udzielenia zamówienia;
Zamówienie z wolnej ręki
–4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z
których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu…
… postępowaniach o udzielenie zamówienia, z
których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu
na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki…
… zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych…
… rzeczy o innych parametrach
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy
przedmiotu…
… zamówienia w niej określonego;
Zamówienie z wolnej ręki
–8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych
warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu,
postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
–9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w
rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej
innych państw członkowskich…
…. zm.5)),
–f) usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych;
–2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;
–3) pkt 8 i 9.
Zamówienie z wolnej ręki
•Art. 68. 1. Wraz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz