Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych - strona 1 Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych - strona 2 Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych - strona 3

Fragment notatki:

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. z 2004 roku Nr  19, poz. 177 z późn. zmianami     PRZEPISY PRAWA ZWIĄZANE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH   •Kodeks Cywilny   •Kodeks Spółek Handlowych   •Prawo Budowlane   •Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych   •Ustawa o finansach Publicznych   •Kodeks Postępowania Administracyjnego   •Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   ROZPORZĄDZENIA   •Rozporządzenie PRM w sprawie kwot wartości zamówień i  konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji  Wspólnot Europejskich   •Rozporządzenie PRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te  dokumenty mogą być składane.     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Rozporządzenie PRM w sprawie protokołu postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego.   •Rozporządzenie PRM w sprawie wzorów ogłoszeń  przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.   •Rozporządzenie PRM w sprawie średniego kursu złotego w  stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości  zamówień publicznych .     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Rozporządzenie PRM w sprawie zakresu informacji  zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych  zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.   •Rozporządzenie PRM w sprawie regulaminu postępowania  przy rozpatrywaniu odwołań.   •Rozporządzenie PRM w sprawie wysokości wynagrodzenia  za czynności arbitrów .     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Rozporządzenie PRM w sprawie wysokości oraz  szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz  szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu  odwoławczym.   •Rozporządzenie PRM w sprawie wysokości wynagrodzenia  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych  członków Rady Zamówień Publicznych.     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Rozporządzenie RM w sprawie organów właściwych do  występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o  stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku  konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.   •Rozporządzenie RM w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów,  sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i  przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu.     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

(…)

… funkcjonalno-
użytkowego.
•Rozporządzenie MI zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
•Rozporządzenie MI w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych…
… oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
•Rozporządzenie MI w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym.
•Zarządzenie PRM w sprawie nadania statutu Urzędowi
Zamówień Publicznych.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych…
… funkcjonalno-
użytkowego.
•Rozporządzenie MI zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
•Rozporządzenie MI w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz