Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5054
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów - strona 1 Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów - strona 2 Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: podmioty administracji publicznej, decentralizacja, kompetencje prezydenta, problematyka organów naczelnych, skład rady ministrów, struktura organizacyjna ministerstwa, typy urzędów centralnych, zakres i środki nadzoru, wojewoda, cel kontroli, delegatura, administracja zdecentralizowana, zasady jednostek samorządu terytorialnego.

USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE -17. Luty. 2012 wykład 1 - administracja publiczna - służba, przewodnictwo, kierownictwo, prowadzenie . Administracja w rozumieniu potocznym. Jest to przejęte przez państwo i realizowanie przez jego zawisłe organy a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokojenie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywatelskich wynikających ze wspólnoty potrzeb życia.
adm. rządowa - obejmuje administrację centralną
adm. terytorialna - zespolona pod zwierzchnictwem wojewody
adm. samorządowa - obejmuje samorząd terytorialny, gminny, powiatowy, województwo samorządowe, samorząd specjalny ( zawodowy, gospodarczy )
Funkcje administracji realizuje również publiczne, organizacje pozarządowe.
administracja publiczna - ogół działań o charakterze organizacyjnym i wykonawczym mających na celu realizację dobra wspólnego przez realizację dobra prawnego zawiązane co do podstawy i form działalności ……….. zostające pod kontrolą.
cechy administracji :
działanie w imieniu i w ramach państwa
możliwość korzystania ze środków władczych
możliwość zastosowania przymusu państwowego
działanie w imieniu publicznym
polityczny charakter
działanie w granicach ustaw ( w relacji adm. nie istnieje zasada co nie jest zabronione jest dozwolone )
podział prawa administracyjnego :
p. materialne [ CO ?] dotyczy konkretnych działów adm. publicznej, gdy realizacja prawa następuje przez wydanie decyzji co do praw lub obowiązków lub stosunki prawne ( prawa i obowiązki występujące z mocy prawa)
p. ustrojowe [ KTO ?] dotyczy aparatu administracyjnego
p. procesowe [JAK ?] dotyczy toku działania organów administracyjnych
normy prawa materialnego :
- określają prawa i obowiązki obywateli oraz innych podmiotów, zobowiązując organizację adm. publicznych do określonych zachowań prawnych 9 zadania org. adm. publ)
- prawa obywatela - złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę . Organ adm. ma takie wydać .
prawo procesowe - precyzje w jaki sposób i w jakich terminach ma być dokonana sprawa obywatelska jednostki organizacyjnej
prawo ustrojowe - przedmiotem będzie organizacje systemu adm. publ, funkcjonowanie tego systemu z realizacją norm prawa materialnego i procesowego.
Ustrojowe prawo administracyjnego - część prawa adm. , która reguluje struktury i zasady funkcjonowania adm. publ. Jest to zespół norm prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania org. adm. publ właściwych do decydowania z upoważnienia ustawy o prawach i …………… oraz innych podmiotów z wyłączeniem jednak tych norm prawnych, którymi zajmuje się prawo konstytucyjne (reguluje ustrój i działanie org .)
prawo administracyjne - realizuje zadania organizacji adm. publ oraz zakres uprawnień i obowiązków podmiotów pozostających w stosunkach adm - prawnych.


(…)

… do stosowania prawa na podstawie ustawy i w celu jej wykonania
2.minister wypełniający zadania wyznaczone im przez PRM ( określa się ich jako ministrów bez teki bądź ministrów, zadania, nie wydaje rozporządzeń.
Resort a dział
W języku potocznym pojęcia nazwa podobna. Chociaż właściwie w obowiązku ustawodawstwa pojęcie resortu w obrębie adm. rządowej zostało zastąpione przez pojęcie działu wprowadzone…
… wewnętrzne.
b)w sferze obsadzania stanowisk (kompetencje kierujące):
- desygnowanie PRM
- powoływanie RM, Prezesa i wiceprezesa TK
- pierwszego prezesa SN
- prezesa i wiceprezesa NSA
- powoływanie członków KRRiT
- występowanie do Sejmu z wnioskiem o powołanie prezesa NBP
c)w sferze uprawnień w charakterze organizacyjnym i decyzyjnym:
- zwoływanie Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi
- wydawanie…
… policji. Jeżeli chodzi o organy kolegialne to Komisja Nadzoru Finansowego.
Inspekcje Jest to szczególna kategoria organów centralnych. Inspekcje tworzą grupę w miarę jednorodnych instytucji będących zarówno elementem aparatu adm. publicznej jak i istotnym składnikiem całego systemu kontroli w państwie np.: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Farmaceutyczna. Pod względem pełnionej funkcji…
… tworzenia jednostek pomocniczych jest udzielanie pomocy organom gmin.
SOŁECTWO (jako jednostka pomocnicza gminy, ma swoje organy)
Organ uchwałodawczy- ZEBRANIE WIEJSKIE- tworzą je wszyscy mieszkańcy danego sołectwa
Organ wykonawczy- SOŁTYS- zazwyczaj wspomaga go RADA SOŁECKA. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są w wyborach bezpośrednich, przez stałych mieszkańców sołectwa, upoważnionych do głosowania. W 2009r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim. Fundusz sołecki stanowią zagwarantowane w budżecie gminy środki finansowe dla sołectwa służące poprawie warunków życia mieszkańców. Istotną rolę w procedurze uzyskania środków z funduszu pełni sołtys współdziałającym z zebraniem wiejskim i radą sołecką.
DZIELNICE (OSIEDLA)
Organ uchwałodawczy- RADA licząca maksymalnie 21 członków
Organ wykonawczy…
…) jest wykonywanie zadań publicznych. W tym celu zarówno gminy jak i powiaty tworzą odpowiednio związki międzygminne lub związki powiatów. Od 2001r. nie ma możliwości tworzenia związków województw. Gminy (powiaty) przekazują tworzonemu przez siebie związkowi określone swoje zadania, które stają się tym samym zadaniami związku. Przejęcie zadań wraz z odpowiednimi prawami i obowiązkami następuje z dniem ogłoszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz