Podział terytorialny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział terytorialny - wykład - strona 1 Podział terytorialny - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 8
Podział terytorialny.
Względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa dla lokalnych jednostek / organów państwa lub podmiotów niepaństwowych, wykonujących funkcje administracji publicznej.
Klasyfikacja:
Zasadniczy - podział podstawowy (Gmina  Powiat  Województwo), musi zapewniać więzi społeczne, gospodarcze, kulturalne
Pomocniczy - wspiera podział zasadniczy, nie jest obowiązkowy
Dla gmin: sołectwa, osiedla, dzielnice
Dla województw: delegatury urzędu wojewódzkiego
Specjalny - tworzone zazwyczaj dla administracji niezespolonej:
Okręgi górnicze - tylko na południu Polski
Okręgi wojskowe
Obszary działania Urzędów Morskich - tylko na północy Polski
Inne - gdy podział zasadniczy lub specjalny są niewystarczające wprowadza się rejonizację lub regionalizację:
Rejony - wprowadzone w celu realizacji zadań produkcyjno-usługowych, oświatowych, kulturalnych.
Regiony - obszar od jednego do kilku województw.
Czynniki kształtujące podział terytorialny:
Ustrój państwa
Zasada racjonalizacji i postęp techniczny
Procesy urbanizacji
Czynniki demograficzne
Czynniki historyczne i przyzwyczajenia ludności
Czynniki ekonomiczne
Terenowe organy administracji rządowej:
Wojewoda (ustawa 23I2009)
Powoływany i odwoływany przez PRM (kryteria nadzoru: legalność, rzetelność, gospodarność) na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej (kryteria nadzoru: zgodność z polityką rządu).
Kto może zostać wojewodą?
Obywatel Polski
Z tytułem magistra lub równorzędnym
3-letnim stażem pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi
Nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Korzystający z pełni praw publicznych, cieszący się nieposzlakowaną opinią.
Funkcje. Wojewoda jest:
Przedstawicielem RM w województwie, pełnomocnikiem rządu (w sprawach o zasięgu regionalnym)
Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organem rządowej administracji zespolonej w województwie
Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków pod względem legalności
Organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów
Organem kontrolującym pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanej przez organy samorządy terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej


(…)

… niezespolonej
JST - jednostki samorządu terytorialnego
Starosta - również część administracji rządowej, tyle że działa w powiecie
Inne podmioty, np. zakłady administracyjne, fundacje prawa publicznego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz