Definicja zamówienia publicznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja zamówienia publicznego - omówienie  - strona 1 Definicja zamówienia publicznego - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Tytuł: Definicja zamówienia publicznego
Niniejszy komentarz przedstawia definicję zamówienia publicznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Scharakteryzowano również istotę dostaw, robót budowlanych i usług w kontekście regulacji prawnych o zamówieniach publicznych. Omówiono także wyłączenia przedmiotowe od stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. 1. Wstęp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej jako: p.z.p.) z dniem 3 marca 2004 r. zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.), dostosowując nasze przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej (93/37/EWG, 93/36/EWG, 92/50/EWG).
Definicja legalna postępowania o udzielenie zamówienia została wprowadzona do ustawy dopiero w dniu 29 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publlicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778). Definicja ta zawarta w art. 2 pkt 7a p.z.p. określa wyraźnie ramy czasowe oraz cel procedur przewidzianych w ustawie wskazując, iż rozpoczynają się one odpowiednio ogłoszeniem albo zaproszeniem do negocjacji lub składania ofert, a ich zakończeniem jest wybór oferty najkorzystniejszej albo wynegocjowanie postanowień umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zgodnie z prawem europejskim pozostają tylko dwie przesłanki stosowania ustawy: podmiotowa (zamawiający) i przedmiotowa (robota budowlana, dostawa, usługa). Zakres przedmiotowy ustawy został określony w sposób pośredni poprzez wprowadzenie do ustawy definicji zamówienia publicznego. Stosownie do treści art. 2 pkt 13 p.z.p. przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Pominięto funkcjonujący dotąd element wydatkowania środków publicznych, jako niezbędny dla uznania zamówienia za zamówienie publiczne. Istotnym elementem nowej definicji stała się odpłatność zamówienia przez zamawiającego, bez względu jednak na źródło jego finansowania.
Przyjęta została zasada, że przepisy musi stosować każdy podmiot wymieniony w ustawie, który płaci za zamawiane usługi, dostawy lub roboty budowlane. Pojęciom tym nadano jednak specyficzne znaczenie na użytek ustawy, które odbiega od powszechnego ich rozumienia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz