Dostawy - definicja prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostawy - definicja prawna - strona 1 Dostawy - definicja prawna - strona 2

Fragment notatki:

Dostawy Zgodnie z definicją dostawy zawartą w art. 2 pkt 2 p.z.p. przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta odbiega od znaczenia nadanego temu pojęciu przez przepisy prawa cywilnego i ma znacznie szerszy zakres. Przede wszystkim dostawa w rozumieniu przepisów ustawy nie wymaga jednoczesnego wytworzenia rzeczy, dlatego też w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych dostawa obejmuje także dostarczanie towarów przez podmioty niebędące ich wytwórcą, a jedynie zakupionych u ich właściwych producentów. Przy takim zbudowaniu definicji dostawy obejmuje ona zarówno przypadki jednokrotnego kupowania przez zamawiającego określonych dóbr i rzeczy, jak i wielokrotnego ich dostarczania przez wykonawcę zamówienia.
Pozostałe elementy definicji dostawy, zawartej ustawie, należy oceniać z punktu widzenia znaczenia nadanego im przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.):
• rzeczy - w rozumieniu Kodeksu cywilnego to tylko przedmioty materialne (art. 45);
• prawa - należy mieć na względzie wszelkie prawa majątkowe, które mają charakter zbywalny, a więc: prawo użytkowania wieczystego (art. 233 Kodeksu cywilnego), służebność gruntową (art. 285 Kodeksu cywilnego), zastaw (art. 323 Kodeksu cywilnego), wierzytelności (art. 517 § 1 Kodeksu cywilnego), a także prawa na dobrach niematerialnych i majątkowe prawa autorskie (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz prawa z patentu, z wynalazku, prawa chronione do wzoru użytkowego lub znaku towarowego oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, zbywane w drodze umowy licencyjnej (art. 76-81 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej; tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
• umowa sprzedaży - zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
umowa dostawy - zgodnie z treścią art. 605 Kodeksu cywilnego przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny;
• umowa najmu - zgodnie z treścią art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz,
• umowa leasingu - zgodnie z treścią art. 709 ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz