Prawo zamówień publicznych-materiały z ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo zamówień publicznych-materiały z ćwiczeń - strona 1 Prawo zamówień publicznych-materiały z ćwiczeń - strona 2

Fragment notatki:

Zamówieniem publicznym  jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a  wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Do zasad wymienionych w ustawie należą: • Zasada uczciwej konkurencji • Zasada równości(równe traktowanie wykonawców na wszystkich etapach  postępowania • Zasada jawności (przejawia się w powszechnym dostępie do informacji o zamiarze  udzielenia zamówienia, przebiegu postępowania i jego wyniku. Ustawa zakłada  jawność wszelkich dokumentów sporządzonych i składanych w trakcie postępowania) • Zasada pisemności (zgodnie z nią zamawiający prowadzi postępowanie w formie  pisemnej, a wykonawcy składają swoje oświadczenia i zawiadomienia również w  formie pisemnej) • Zasada bezstronności i obiektywizmu Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro,  wówczas kierownik zamawiającego powołuje komisje do przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia, zwaną  „komisją przetargową".  Komisję przetargową można powołać  także, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  60 000 euro. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: — wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili  szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została  dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub  nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności; — wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; — wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; — osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych; - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;          - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub  dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili  się na przedłużenie okresu związania ofertą

(…)

… okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą
Zamówienia publicznego można udzielić w trybie:
 przetargu nieograniczonego,
 przetargu ograniczonego,
 negocjacji z ogłoszeniem,
 negocjacji bez ogłoszenia,
 z wolnej ręki,
 zapytania o cenę,
 aukcji elektronicznej.

Przetarg nieograniczony jest trybem udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na
publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy. Zamawiający rozpoczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie
oraz na własnej stronie internetowej, jeżeli posiada taką stronę.
Zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawców wniesienia wadium, czyni to wówczas,
jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.
Poniżej może ale nie musi. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3%
wartości zamówienia.
Przetarg ograniczony jest trybem udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na
publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału
w przetargu. Oferty mogą składać jedynie wykonawcy zaproszeni. Jeżeli wartość zamówienia
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zamawiający przekazuje
ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Zapytanie o cenę są tym trybem udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje…
… można udzielić w trybie:
 przetargu nieograniczonego,
 przetargu ograniczonego,
 negocjacji z ogłoszeniem,
 negocjacji bez ogłoszenia,
 z wolnej ręki,
 zapytania o cenę,
 aukcji elektronicznej.

Przetarg nieograniczony jest trybem udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na
publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy. Zamawiający rozpoczyna postępowanie…
… technicznych) wymagane od
kandydatów w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia
Dyrektywy przykładowo wymieniają, jakie to mogą być kryteria:
- cena,
- termin wykonania,
- jakość techniczna,
- koszty bieżące,
- użyteczność (funkcjonalność),
- jakość i zalety estetyczne,
- wsparcie techniczne (serwis).
Zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a
wykonawcą, której przedmiotem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz