Zamówienia publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zamówienia publiczne - strona 1 Zamówienia publiczne - strona 2 Zamówienia publiczne - strona 3

Fragment notatki:

XI. Zamówienia publiczne.
1. Źródła prawa:
- prawo zamówień publicznych.
- akty wykonawcze.
- ustawa o finansach publicznych.
- kodeks cywilny.
- kodeks postępowania cywilnego.
- inne akty prawne.
2. Cele regulacji prawnej zamówień publicznych:
- zapewnienie wolnej i uczciwej konkurencji.
- racjonalne gospodarowanie pieniężnymi zasobami publicznymi.
- efektywne wydatkowanie środków publicznych.
- realizowanie określonych polityki finansowej państwa.
3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych:
- centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień publicznych; wydaje decyzje zatwierdzające niektóre przetargi.
- powoływany i nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów.
- organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych.
4. System zamówień publicznych:
- podstawowe zasady systemu zamówień publicznych maja służyć wyborowi najkorzystniejszej oferty.
- celem każdego postępowania jest zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Najkorzystniejsza oferta:
- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
lub
- oferta z najniższą ceną.
6. Zamawiający - osoba (fizyczna lub prawna) albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana stosować ustawę przy udzielaniu zamówienia publicznego, czyli organizująca proces udzielenia zamówienia w oparciu o szczególny reżim prawny wynikający z tej ustawy.
7. Komisja przetargowa - zespół pomocniczy kierownika organu zamawiającego, powoływany do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 60.000 Euro. Kierownik organu zamawiającego ma obowiązek powołania komisji przetargowej.
Wartość zamówienia, a zakres stosowania ustawy:
- przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 Euro.
- zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania - przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
8. Zasady prawa zamówień publicznych:
- zasady powszechności (podmiotowej - podmioty wymienione w ustawie oraz przedmiotowe - w zasadzie w przetargu udział może wziąć każdy).
- zasady uczciwej konkurencji.
- zasada równego traktowania uczestników postępowania.


(…)

… ustawy.
- zasada pisemności postępowania.
- przejrzystości i jawności postępowania.
- zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego.
9. Zamówienia publiczne:
- wszelkie odpłatne świadczenia umownie niepieniężne zamawiane przez jednostki sektora publicznego lub wyjątkowo przez inne podmioty w celu realizacji zadań publicznych.
- umowy odpłatne zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są:
a) dostawy
b) usługi
c) roboty budowlane
10. Tryby udzielania zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony (oferty mogą składać wszyscy wykonawcy).
- przetarg ograniczony.
- negocjacje z ogłoszeniem. wynikają z dyrektyw UE
- negocjacje bez ogłoszenia.
- zamówienie z wolnej ręki.
- zapytanie o cenę.
- aukcja elektroniczna (dotyczy tylko dostaw).
11. Środki ochrony prawnej:
- przysługująca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz