Prawo zagospodarowania przestrzeni - strona 2

note /search

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

WAŻNE: NIEDOPUSZCZALNA ROZBIÓRKA Nakazanie rozbiórki obiektu jest niedopuszczalne, jeżeli budowa spełnia dwa następujące warunki : - jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w p...

Scalenie i ponowny podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

Scalenie i ponowny podział nieruchomości Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział III. Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości. Artykuł 101-108 Dział: Gospodarka nieruchomościami Art. 101. 1. Przepisy niniejszego rozdziału r...

Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

Art. 104. 1. Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości . Uchwałę doręcza się uczestnikom postępowania, których adresy są znane, a ponadto informację o podjęciu uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez ogłoszeni...

Prawo pierwokupu nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Prawo pierwokupu nieruchomości Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wówczas, gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron (uprawniony) pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, na wypadek gdyby druga strona (zobowiązany...

Wywłaszczenie nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Wywłaszczenie nieruchomości Każda nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta . Postępowanie wywłaszczeniowe zawsze musi być poprzedzone rokowaniami o nabycie, w drodze umowy, pr...

Sześć etapów wywłaszczenia nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

6 ETAPÓW WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI 1 Rokowania Pomiędzy starostą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości prowadzone są negocjacje. Mają one doprowadzić do dobrowolnego zbycia nieruchomości w drodze umowy. 2 Postępowanie wywłaszczeniowe W przypadku wywłaszczenia na rzecz Skarb...