Prawo karne skarbowe - strona 10

Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY Postępowanie mandatowe: Uwagi ogólne: Postępowanie mandatowe = szczególny rodzaj postępowania w sprawach o wykroczenia, gdyż ma najbardziej uproszczoną procedurę. Jest postępowaniem pozasądowym, które cechuje szybkość i ekonomika. Jest ono korzystn...

Podżeganie i pomocnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1449

PODŻEGANIE Podżegacz - chce aby inna osoba dokonała czynu zabronionego i nakłania ją do tego. Istota podżegania polega na wzbudzaniu u innej osoby zamiaru naruszenia prawa . Nakłanianie może przejawiać się w dowolnej formie: pisemnie, ustnie, z...

Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych -podmiotem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, czyli sprawcą może być tylko osoba fizyczna -jest to związane ze specyfiką prawa karnego opartego na indywidualnym czynie sprawcy, indywid...

Pojęcie prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Pojęcie prawa karnego skarbowego Prawo karne skarbowe to zespół norm o charakterze materialnoprawnym, procesowym i wykonawczym, które określają jakie zachowania godzące lub zagrażające dochodom lub interesom finansowym Skarbu Państwa lub innych podmiotów publicznoprawnych są zabronione pod groźbą k...

Porządek czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Porządek czynności: p.p. może być prowadzone w fazie: - in rem: w sprawie o dane przestępstwo, - in personam: - przeciwko określonej osobie, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub przystąpiono do jej przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jeżeli istnieją dane uzasadniające podejr...

Postępowanie nakazowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE 1.Postępowanie nakazowe - to fakultatywny tryb postępowania szczególnego II stopnia, którego dopuszczalność uzależniona jest od wystąpienia 3 rodzajów przesłanek: a) ogólnych postępowania karnego, warunkujących...

Postępowanie odwoławcze, apelacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1442

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Środki odwoławcze - to procesowe instytucje, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać instancyjnej kontroli nieprawomocnych rozstrzygnięć organu pierwszej instancji w celu ich zmiany lub uchylenia: 1. APELACJA a) Przedmiot zaskarżenia - wyrok sądu pierwszej instancji...

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI ROZPOCZĘCIE ROZPRAWY a) Posiedzenie przygotowawcze - prezes sądu może wnieść sprawę na posiedzenie, jeśli uzna, iż może się to przyczynić do usprawnienia postępowania oraz należytego przygotowania rozprawy głównej. Prezes sądu przed rozpoczęciem rozprawy...

Postępowanie przygotowawcze i jego cele

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 917

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE (p.p.) Uwagi ogólne: Celem p.p . w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest: - ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi przestępstwo, - wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, - zebranie danych o oskarżonym, - wyjaśnienie okoliczn...

Postępowanie w warunkach nieobecnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH 1.Postępowanie w stosunku do nieobecnych - stosowany w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe - stanowi tryb szczególny postępowania - występuje tu modyfikacja zwykłego porządku proceso...