Postępowanie odwoławcze, apelacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie odwoławcze, apelacja - strona 1 Postępowanie odwoławcze, apelacja - strona 2 Postępowanie odwoławcze, apelacja - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Środki odwoławcze - to procesowe instytucje, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać instancyjnej kontroli nieprawomocnych rozstrzygnięć organu pierwszej instancji w celu ich zmiany lub uchylenia: 1. APELACJA a) Przedmiot zaskarżenia - wyrok sądu pierwszej instancji rozstrzygającej kwestię odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub wykrocz. skarbowe (całość lub część) b) Granice zaskarżenia - wyznaczają obszar orzeczenia, którego dot. śr. ddwoławczy c) Zakres zaskarżenia - pełny - kiedy środek odwoławczy dotyczy całego orzeczenia oraz niepełny - kiedy środek odwoławczy ograniczony jest podmiotowo d) Gravamen - domniemanie, że zaskarżone orzeczenie jest niekorzystne dla skarżącego e) Granice środka odwoławczego - granice rozpoznania sprawy przez organ II instancji Rozszerzenie następuje w przypadku:  Stwierdzenia bezwzględnych przyczyn odwoławczych  Orzekania na korzyść oskarżonego  Uchylenia lub zmiany orzeczenia na korzyść współoskarżonych Zwężenie rozpoznania środka odwoławczego polega na tym, że sąd ogranicza to rozpoznanie do konkretnych uchybień, jeśli wystarcza to do wydania orzeczenia f) Termin - 14 dni - biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem g) Dewolutywność apelacji - przeniesienie rozpoznania sprawy do instancji wyższej nad organem, który wydał zaskarżoną decyzję. h) Suspensywność - wstrzymanie wykonalności zaskarżonego orzeczenia do czasu rozpoznania środka odwoławczego Skarga apelacyjna ma charakter bezwzględnie dewolutywny i suspensywny i) Strony uprawnione do wniesienia apelacji:  Strony uprawnione do wniesienia apelacji w trybie zwyczajnym postępowania : prokurator, finansowy organ postępowania przygotowawczego (jeśli działał obok prokuratora), oskarżony, podmiot odpowiedzialny posiłkowo, interwenient  Strony uprawnione do wniesienia apelacji w trybie uproszczonym : Prokurator, finansowy organ postępowania przyg. który wniósł akt oskarżenia, Straż Graniczna i Policja( w sprawach, w których wniosła akt oskarżenia), oskarżony, podmiot odpowiedzialny posiłkowo, interwenient j) Zakaz reformationis in peius - zakaz orzekania na niekorzyść oskarżonego  Bezpośredni - sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego, tylko wtedy, kiedy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy (adresowany do organu drugiej instancji)  Pośredni - zezwala sądowi pierwszej instancji (w razie ponownego rozpatrywania) na wydanie orzeczenia surowszego niż uchylone, gdy orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego

(…)

… (w pierwszej kolejności skarżącemu)  O utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sąd odwoławczy orzeka wyrokiem  Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni ZAŻALENIE  Przedmiot zażalenia :  postanowienia sądu zamykającego drogę do wykonania wyroku  postanowienia co do środka zabezpieczającego  rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów  postanowienia oraz zarządzenia prokuratora  czynność lub zaniechanie czynności przez właściwy organ postępowania  podmiot uprawniony do wniesienia zażalenia :  oskarżyciel posiłkowy  oskarżony  podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej  interwenient  termin - 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia lub od daty doręczenia (zgodnie z ustawą)  właściwość organów odwoławczych (ORGANY NADRZĘDNE)  urząd celny -> właściwa miejscowa izba celna  urząd skarbowy -> właściwa miejscowa izba skarbowa ->Gen. Inspektorat Kontr Skar  któryś z wymienionych organów nadrzędnych -> minister właściwy ds. finansów publ  żandarmeria wojskowa ->prokurator wojskowy  niefinansowy organ państwowy(np.Policji) -> prokurator …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz