DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze - strona 1 DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze - strona 2 DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze - strona 3

Fragment notatki:


POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KONTROLI ODWOŁAWCZEJ Decyzje procesowe kończące postępowanie w obowiązującym polskim procesie karnym mogą być zmienione, uchylone na skutek kontroli: z urzędu przez z reguły inny podmiot niż ten, który wydał decyzję. Kontrola z urzędu decyzji procesowych, a zwłaszcza orzeczeń kończących postępowanie ma miejsce w następujących sytuacjach:
→ w postępowaniu przygotowawczym ma charakter nadzorczy i przybiera postać:
podjęcia umorzonego śledztwa lub dochodzenia
wznowienia prawomocnie umorzonego śledztwa lub dochodzenia
nadzwyczajnego wznowienia umorzonego śledztwa lub dochodzenia
→ w postępowaniu sądowym może mieć miejsce np. w razie:
podjęcia postępowania warunkowo umorzonego
wznowienia postępowania z urzędu
na skutek zaskarżenia (wniesienia środka zaskarżenia), np. apelacją wyroku, zażaleniem
ŚRODKI ZASKARŻENIA W systemie kontroli decyzji procesowych dominujące znaczenie mają środki zaskarżenia.
Istnieje wyraźna zależność między systemem środków zaskarżenia i systemem kontroli orzeczeń . Określonemu środkowi zaskarżenia odpowiada właściwy mu środek kontroli. Środek zaskarżenia uruchamia odpowiadający mu środek kontroli procesowej. Tak np. wniesienie apelacji (środek zaskarżenia) uruchamia postępowanie apelacyjne (kontrolę apelacyjną).
Pojęcie. Środek zaskarżenia = stanowi skargę skierowaną do organu procesowego z żądaniem przeprowadzenia kontroli decyzji procesowej. Niekiedy zaskarżeniu i kontroli może podlegać czynność procesowa inna niż decyzja, a nawet brak czynności - bezczynność organu. Środek zaskarżenia wnosi się w celu zmiany lub uchylenia wydanej decyzji procesowej.
Cechy środków zaskarżenia .
Cechą charakterystyczną środków zaskarżenia jest to, że impulsem koniecznym do przeprowadzenia kontroli lub spowodowania utraty mocy prawnej postanowienia jest złożenie skargi (skarga etapowa)
Środki zaskarżenia cechuje:
1/ skargowość = kontrola następuje na skutek wniesienia skargi (etapowej)
2/ suspensywność = wniesienie środka zaskarżenia powoduje wstrzymanie:
- prawomocności decyzji
- wykonalności decyzji, które może mieć charakter bezwzględny (np. w razie wniesienia apelacji) lub względny (np. w razie wniesienia zażalenia lub nadzwyczajnych środków odwoławczych).
System środków zaskarżenia .
System środków zaskarżenia w polskim procesie karnym składa się z następujących członów:
1/ środków odwoławczych, stanowiących zasadniczy składnik środków zaskarżenia zasadniczym kryterium pozwalającym na wyodrębnienie tej grupy jest

(…)

…, o którym mowa w art. 335, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić jej wykonanie albo orzec wyłącznie środek karny wymieniony w art. 39 pkt 1-3, 5-8 Kodeksu karnego /.../
Art. 60. § 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1. § 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:   1)  jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,   2)  ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,   3)  jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem. § 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. § 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności…
…. Określone w art. 438 k.p.k. kategorie nie wiążą skarżącego, lecz wskazują grupy uchybień, pociągające za sobą zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia.
Odwołujący może również wskazać nowe fakty lub dowody (art. 427 § 3 k.p.k.)
Termin i „adresat”.
Skargę odwoławczą wnosi się do sądu (organu), który wydał zaskarżone orzeczenie. Skarga odwoławcza powinna być złożona w oznaczonym terminie zawitym. Skargę…
… do wniesienia środka odwoławczego w konkretnym wypadku może skorzystać z przysługującego ej prawa, jeżeli istnieje gravamen. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego, który może wnosić środek odwoławczy zarówno na niekorzyść jak i na korzyść oskarżonego (art. 425 k.p.k.)
!!! Zgodnie z orzecznictwem SN oskarżony może zaskarżyć wyrok uniewinniający oparty na błędnej podstawie prawej lub faktyczne…
… na ustalenie, czy orzeczenie zostało zaskarżone w całości czy też w części.
Ustawa nie nakłada na skarżącego generalnego obowiązku sprecyzowania zarzutów. Jest to związane z dążeniem do odformalizowania czynności. Jeśli jednak środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien on zawierać wskazanie zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu oraz uzasadnienie.
Zarzut…
… na skuteczne cofnięcie skargi odwoławczej przez osobę, która ją wniosła, konieczna jest zgoda oskarżonego. Dotyczy to środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego przez:
oskarżyciela publicznego
obrońcę oskarżonego
osoby wymienione w art. 76 k.p.k.
W orzecznictwie SN słusznie podkreśla się, że wyrażona przez oskarżonego zgoda na cofnięcie apelacji wniesionej na jego korzyść powinna być na tyle…
… z reguły mogą przybierać jedną z następujących postaci:
→ uchybienia w stwierdzeniu przestępczości czynu, a więc gdy skazano sprawcę, mimo że:
- czyn przypisany nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego
- ustawa określa, że sprawca nie popełnia przestępstwa
- ustawa określa, że sprawca nie podlega karze
→ uchybienia w zakresie kwalifikacji prawnej czynu, np. zastosowanie niewłaściwego przepisu…
… rozpoznania, to orzekanie na korzyść czy też na niekorzyść jest uzależnione od tego, czy uchylony wyrok był zaskarżony na niekorzyść czy też wyłącznie na korzyść oskarżonego.
→ poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu
♦ Nie zmieniając ustaleń faktycznych, sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
♦ Poprawienie kwalifikacji prawnej…
… z systemem dwuinstancyjności polskiego procesu karnego. W myśl ogólnej normy wynikającej z treści art. 425 § 1 k.p.k. środek odwoławczy przysługuje od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji. Od tej reguły istnieją wyjątki:
→ w toku postępowania odwoławczego od niektórych orzeczeń przysługuje zwyczajny środek odwoławczy do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego (np. na postanowienie sądu odwoławczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz