Prawo dyplomatyczne i konsularne

note /search

Prawo dyplomatyczne i etykieta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1995

WYKŁAD, 17.05.12 Akty dyplomacji. To wszelkie kroki i czynności podejmowane przez przedstawicieli dyplomatycznych. Mogą być ustne lub w formie pisemnej ( korespondencji dyplomatycznej )Z języka francuskiego te kroki określa się demarche- jest to każde oficjalne wystąpienie przedstawiciela dyplom...

Prawo dyplomatyczne i etykieta wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2149

WYKŁAD, 31.05.12 Nota werbalna- Najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Przy jej pomocy załatwiane są wszystkie bieżące sprawy, np. powiadomienie o zmianie stanu osobowego misji. Służy składaniu oficjalnych protestów. Nota żałobna - nota werbalna ( papier z czarną obwódką, a w lewy...

Prawo konsularne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2828

WYKŁAD, 10.05.12 TEMAT: PRAWO KONSULARNE Podobnie jak stosunki dyplomatyczne stosunki konsularne regulowane są przez normy umowne i zwyczajowe składające się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez przepisy prawa wewnątrzkrajowego. W przeciwieństwie do

Europejska opieka konsularna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 651

Europejska opieka konsularna EOK przewidziana jest w art. 20 TWE. Jego postanowienia zostały uszczegółowione w decyzji nr 95/553/EC, która weszła w życie w 2002 r. Opieka przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: O opiekę prosi osoba będąca obywatelem UE. Osoba ta przebywa poz...

Immunitet jurysdykcyjny głów państw - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

Immunitet jurysdykcyjny głów państw, szefów rządów i szefów dyplomacji Immunitet w sprawach karnych. Międzynarodowe prawo zwyczajowe przyznaje im immunitet jurysdykcyjny w sprawach karnych. Ten immunitet występuje w dwóch formach: Immunitet personalny - osoby te nie podlegają kompetencji jurysdykc...

Agresja Iraku na Kuwejt - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

agresja Iraku na Kuwejt (1990 rok) Gdy Irak dokonał agresji zbrojnej wobec Kuwejtu, państwa trzecie odmówiły spełnienia żądań władz irackich w przedmiocie „zamknięcia” ich przedstawicielstw dyplomatycznych na terytorium Kuwejtu. Wycofanie przedstawicieli dyplomatycznych mogło być potraktowane jako ...

Aneksja Abisynii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

aneksja Abisynii Aneksja Abisynii przez Włochy w 1935 roku została początkowo uznana przez społeczność międzynarodową (jej część). Cofnięcie uznania zostało dokonane m. in. na gruncie traktatu pokojowego zawartego z Włochami w 1947 roku. PM nie o...

Azyl dyplomatyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1036

Azyl dyplomatyczny Azyl dyplomatyczny musi być odróżniony od azylu politycznego. Jeżeli chodzi o azyl polityczny to w Polsce jest on udzielany na podstawie: Art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. „1. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić...

Incydent w Nangar Khel i sprawa Teja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Incydent w Nangar Khel Według polskiej prokuratury w dniu 16 sierpnia 2007 roku żołnierze polscy w ramach sił ISAF (International Security Assistance Force) bezprawnie ostrzelali wioskę z wielkokalibrowego karabinu maszynowego, a następn...

Konsulat honorowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

Konsulat honorowy Funkcje konsularne mogą być wykonywane przez: Konsulów zawodowych. Za wykonywanie funkcji konsula otrzymują wynagrodzenie od państwa wysyłającego, którego zwykle są obywatelami.