Azyl dyplomatyczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Azyl dyplomatyczny - omówienie - strona 1 Azyl dyplomatyczny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Azyl dyplomatyczny
Azyl dyplomatyczny musi być odróżniony od azylu politycznego. Jeżeli chodzi o azyl polityczny to w Polsce jest on udzielany na podstawie:
Art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
„1. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.
1a. Wniosek o udzielenie azylu zawiera:
1) dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu;
2) określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje;
3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.
2. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, udziela się zezwolenia na osiedlenie
się.”
Decyzje w sprawach udzielania i pozbawiania azylu wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Istotą azylu dyplomatycznego jest uniemożliwienie władzom państwa przyjmującego wykonania jurysdykcji wobec osoby, której przedstawiciel dyplomatyczny udzielił schronienia w pomieszczeniach misji.
Konwencja Wiedeńska o SD nie określa wyraźnie, czy udzielenie azylu jest zgodne z prawem czy też nie. Wydaje się jednak, że:
Zasadą jest, że udzielanie azylu dyplomatycznego narusza PM. Nie wolno go udzielać, ponieważ oznacza to mieszanie się w sprawy wewnętrzne państwa przyjmującego.
W przypadku udzielenia azylu z naruszeniem PM organy państwa przyjmującego nie mogą wkroczyć na teren misji aby zatrzymać azylanta.
Państwo przyjmujące uprawnione jest jednak do:
Podjęcia środków zmierzających do zatrzymania azylanta, gdyby zamierzał misję opuścić.
Przypadek gen. Noriegi
Gdy w 1989 roku USA przeprowadziły akcję zbrojną w Panamie, przywódca panamski gen. Manuel Noriega (oskarżany przez władze Stanów Zjednoczonych m. in. o kierowanie procederem handlu narkotykami) schronił się w placówce dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Panamie. Żołnierze amerykańscy sprawdzali wjazdy i wyjazdy na teren misji. Dodatkowo ambasada była silnie oświetlona. Dopiero po zdecydowanym proteście Stolicy Apostolskiej zaniechano stosowania oświetlania misji.
Ostatecznie Noriega oddał się dobrowolnie w ręce żołnierzy amerykańskich. Został osądzony przez sąd Stanów Zjednoczonych i skazany na karę pozbawienia wolności. Podjęcia decyzji o uznaniu szefa obcej misji dyplomatycznej za persona non grata.
W praktyce udziela się często azylu dyplomatycznego wówczas, gdy przemawiają za tym względy humanitarne, np. gdy azylantowi w razie wydania grozi śmierć, tortury, niesprawiedliwy proces, nieludzkie traktowanie (w 1989 USA schroniło obywateli ChRL po masakrze na placu Niebiańskiego Spokoju). Przypadki udzielania azylu tego typu znajdujemy także w praktyce Polskiej, np. w latach 1995-96 Polska Ambasada w Dżakarcie udzieliła azylu obywatelom Timoru Wschodniego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz