Prawo dla ekonomistów - strona 12

Pojęcie stosunku pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

STOSUNEK PRACY 1. Pojęcie stosunku pracy Stosunek pracy jest to stosunek prawny, w którym pracownik obowiązany jest do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, a pracodawca do stworzenia warunków umożliwiających jej wykonywani...

Stadia czynu przestępczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

STADIA CZYNU PRZESTĘPNEGO Działanie sprawcy, który popełnia przestępstwo umyślnie, dzieli się na kilka kolejnych etapów, a mianowicie: zamiar, czynności przygotowawcze, usiłowanie lub dokonanie. Sam zamiar, nawet najbardziej stanowczy i całkowicie skonkretyzowany, nie jest karalny. Przez czyn...

Tytuły egzekucyjne i podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

TYTUŁY EGZEKUCYJNE Tytułem egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym jest urzędowy dokument stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela w stosunku do oznaczonego dłużnika. Tytuł egzekucyjny musi więc określać osoby wierzyciela i dłużnika oraz precyzować treść świadczenia, które ...

Umowa darowizny - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

UMOWA DAROWIZNY Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna ma stosunkowo niewielkie znaczenie w obrocie cywilnym 1 znajduje zastosowanie najczęściej m...

Umowa dzierżawy - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

UMOWA DZIERŻAWY Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz. Umowa dzierżawy jest zbliżona do umowy najmu z następującymi różnicami. 1) ...

Umowa hotelowa - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

Umowa hotelowa Pomiędzy gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelarskim, właś- cicielem pensjonatu lub podobnego zakładu dochodzi do skutku specjalnego rodzaju umowa, uregulowana fragmentarycznie przepisami art. 846-852 k.c. Jest to

Umowa najmu - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5236

UMOWA NAJMU Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Gospodarcze znaczenie umowy najmu jest bardzo poważne. Stanowi ona podstawową formę prawną używania cud...

Umowa o dzieło

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

UMOWA O DZIEŁO Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wyna- grodzenia. Umowa o dzieło jest ściśle wyodrębnionym typem umowy w stosunku do innych umów o świadcz...

Umowa o pracę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

UMOWA O PRACĘ 1. Zawarcie umowy o pracę Umowa o pracę może być zawarta: na czas nie określony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy. W praktyce umowy o pracę zawierane są najczęściej na czas nie określony. Umow...

Umowa pożyczki - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

UMOWA POŻYCZKI Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy gatun- kowo oznaczonych, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i jakości. Pożyczone rzeczy lub pieniądze ...