Umowa hotelowa - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa hotelowa - opis - strona 1 Umowa hotelowa - opis - strona 2

Fragment notatki:

Umowa hotelowa
Pomiędzy gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelarskim, właś- cicielem pensjonatu lub podobnego zakładu dochodzi do skutku specjalnego rodzaju umowa, uregulowana fragmentarycznie przepisami art. 846-852 k.c. Jest to umowa mieszana, łącząca w sobie składniki najmu, przechowania, umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Przez umowę hotelową hotel zobowiązuje się dać gościowi używa- nie pokoju lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualne dodat- kowe usługi i świadczenia, a także czuwać nad wniesionymi przez gościa rzeczami, w zamian za umówioną zapłatę.
Charakterystyczną cechą umowy hotelowej jest rygorystyczna, bardzo daleko idąca odpowiedzialność hotelu za bagaże i inne przedmioty wniesione przez gościa. Odpowiedzialność ta wynika z przepisów kodeksu cywilnego i nie może być wyłączona lub ograniczona w drodze jednostronnego ogłoszenia (art. 846 § 2 k.c). Jest to odpowiedzialność za skutki, bez względu na winę hotelu.
Hotel ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie, ubytki, kra- dzież i inną szkodę poniesioną przez gościa na wniesionych rzeczach. Jak wspomniano, odpowiedzialność ta jest niezależna od winy właściela hotelu lub osób, którymi się posługuje (portier, sprzątaczka). Gość zatem nie potrzebuje udowadniać winy przedsiębiorstwa hotelarskiego lub jego pracowników, ani nawet wykazać, że szkoda powstała w jakimś związku z ich zachowaniem się. Wystarczy jeśli udowodni, że został przyjęty w gościnę, wniósł rzeczy i poniósł w nich szkodę. Hotel odpowiada więc na przykład za kradzież dokonaną przez złodzieja - innego gościa hotelowego.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę tylko wtedy, gdy udowodni, że:
1) szkodę spowodował sam gość, osoba towarzysząca mu lub odwiedzająca
go,
szkoda wynikła z właściwości samej rzeczy,
szkoda wynikła wskutek działania siły wyższej. Odpowiedzialność hotelu za szkodę poniesioną przez gościa wskutek
utraty lub uszkodzenia wniesionych do hotelu rzeczy jest nieograniczona co do wysokości, chyba, że chodzi o rzeczy szczególnego rodzaju (por. dalej). Hotel jest więc obowiązany wypłacić odszkodowanie wyrównujące klientowi całą szkodę.
Z ograniczeniem odpowiedzialności hotelu spotykamy się jedynie w od- niesieniu do rzeczy szczególnego rodzaju: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Za utratę lub uszkodzenie wymienionych rzeczy hotel odpowiada do wysoko- ści pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednak i tu hotel
ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przedsiębiorstwa hotelowego albo gdy wymienione przedmioty zostały przyjęte na przechowanie.


(…)

… żeglugi śródlądowej (art. 852 § 1 k.c).
Zgodnie z przepisem art. 846 § 1 k.c. omawiane zasady odnoszą się nie tylko do hoteli sensu stricto, lecz także do „podobnych zakładów". Za owe podobne zakłady uznaje się na przykład domy wczasowe, pensjonaty, sanatoria i prewentoria, motele, domy wycieczkowe, schronis- ka, pokoje gościnne91. Sporna jest kwestia domów studenckich, inter- natów i hoteli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz