Postępowanie cywilne - strona 25

Zasada prawdy obiektywnej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Zasada prawdy obiektywnej. Mówiąc o tej zasadzie chcemy ustalić prawdę - to jest cel, ustalenie prawdy obiektywnej - materialnej, ale rodzi się pytanie - co to jest prawda? Już w starożytności nurtowało to prawników - co to jest prawda? Arystoteles tak definiował prawdę: “Prawda jest to zgodność...

Kumulacja roszczeń-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

KUMULACJA ROSZCZEŃ Swoje uzasadnienie znajduje w ekonomice procesowej. Jej istota sprowadza się do tego, że powód w jednym pozwie przeciwko temu samemu pozwanemu dochodzi kilku samodzielnych roszczeń. Roszczenia te nie muszą pozostawać ze sobą w związku, nie muszą być oparte na tej samej lub analo...

Apelacja-opracowanie - zaskarżenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547

Apelacja:   Środek zaskarżenia suspensywny i dewolutywny; Termin – dwa tygodnie Forma – pisemna Przysługuje na: wyrok w postępowaniu procesowym postanowienie merytoryczne w postępowaniu nieprocesowym Przysługuje powodowi lub pozwan...

Charakterystyka dokumentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTU: Cechy przedmiotowe- posłużenie się określonymi znakami za pomocą których wystawca dokumentu przekazuje określoną treść. Mogą być to znaki pisemne, graficzne, np:rysunek techniczny. Cecha podmiotowa to wystawca dokumentu. Zatem z dokumentem mamy do czynienia wtedy gdy jes...

Ciężar twierdzenia i ciężar dowodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

CIĘŻAR TWIERDZENIA (inaczej ONUS PROFERENDI) I CIĘŻAR DOWODZENIA Ciężar dowodzenia ma dwojakie znaczenia: 1.Strona ma obowiązek przedstawić sądowi twierdzenie o fakcie (może ono być niekorzystne dla 2-ej strony). Gdy druga strona kwestionuje takie twierdzenie to spoczywa na drugiej stronie ciężar ...

Środek zaskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

CO JEST ŚRODKIEM ZASKARŻENIA? Środki zaskarżenia dzielimy na 2 grupy: I. Środki zaskarżenia II.Inne środki odwoławcze Ad.I.) Do nich zaliczamy: -Apelację -Zażalenie nieproc. *Zażalenie-przysługuje na postanowienia sądu (postanowie...

Cofnięcie powództwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

COFNIĘCIE POWÓDZTWA Czynność procesowa, w której powód rezygnuje ze swojego wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie procesu w wytoczonej przez siebie sprawie. Może mieć charakter cofnięcia: całkowitego częściowego 2 rodzaje: bez zrzeczenia się roszczenia (zwykłe??), ma jedynie skutki procesowe ...

Czynności procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2590

CZYNNOŚCI PROCESOWE(kategorie): 1.zarzut procesowy 2.zaprzeczenie (oświadczenie procesowe) 3.powództwo wzajemne   Ad1) Zarzuty procesowe dzielimy na: a)zarzuty proces. formalne i b)zarzuty proces. merytoryczne. Zarzuty formalne- odnoszą się do strony formalnej postępowania - biegu postępowania...

Elementy obligatoryjne powództwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

ELEMENTY OBLIGATORYJNE POWÓDZTWA ŻĄDANIE - istotny element każdego powództwa, oś wokół której skupia się cały proces. Kodeks nakazuje, by powód w sposób precyzyjny, jasny, dokładny określił swoje żądanie. Musi przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie. Dokładnie określone żądanie j...

Interwencja główna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

INTERWENCJA GŁÓWNA: Jest to powództwo osoby trzeciej - zwanej interwenientem głównym- o rzecz lub prawo wytoczone przeciwko stronom które o tę rzecz lub prawo już prowadzą spór. Sądem właściwym dla sprawy z powództwa interwencyjnego je...